O dotácie možno požiadať do 28. februára 2018

Obrázok ku správe: O dotácie možno požiadať do 28. februára 2018
09.01.2018 - Oznamy

Do 28. februára 2018 môžu právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia požiadať o poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za účelom rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt, ochranu a tvorbu životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, rozvoj vedy, vzdelania a telovýchovy a podobne v prospech rozvoja mestskej časti a jej obyvateľov v zmysle všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. 7/2017. Dotácie sa poskytujú na základe písomnej žiadosti žiadateľa, ktorá musí obsahovať predpísané náležitosti.

Všetky informácie ako aj potrebné tlačivá nájdete na  https://www.raca.sk/poskytovanie-nenavratnych-dotacii/.

Lehota na doručenie žiadosti (28.02.2018) je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty žiadosť osobne doručí do podateľne miestneho úradu mestskej časti alebo sa žiadosť odovzdá na poštovú prepravu.