O dotácie možno požiadať do 28. februára 2019

Obrázok ku správe: O dotácie možno požiadať do 28. februára 2019
16.01.2019 - Oznamy

Do 28. februára 2019 môžu právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia požiadať o poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača. Môžu požiadať o dotácie za účelom rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt, ochranu a tvorbu životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, rozvoj vedy, vzdelania a telovýchovy a podobne v prospech rozvoja mestskej časti a jej obyvateľov v zmysle všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom v znení všeobecne záväzných nariadení mestskej časti Bratislava-Rača č. 7/2017 a č. 5/2018. Dotácie sa poskytujú na základe písomnej žiadosti žiadateľa, ktorá musí obsahovať predpísané náležitosti.

Podmienkou pre poskytnutie dotácie je neporušenie finančnej disciplíny podľa § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v predchádzajúcom kalendárnom roku pred podaním žiadosti o dotáciu.

Všetky informácie vrátane úplného znenia všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2016 ako aj potrebné tlačivá nájdete na  https://www.raca.sk/poskytovanie-nenavratnych-dotacii/.

Lehota na doručenie žiadosti (28.02.2019) je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty žiadosť osobne doručí do podateľne miestneho úradu mestskej časti alebo sa žiadosť odovzdá na poštovú prepravu.