O kompostér môžu požiadať už aj bytové domy

Obrázok ku správe: O kompostér môžu požiadať už aj bytové domy
06.08.2018 - Oznamy

Od 1. augusta je v platnosti novela Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy. Aké novinky prinesie pre obyvateľov Bratislavy? 1. Bytové domy, ktoré sú vlastníkmi pozemku so zeleňou, môžu požiadať o kompostér

Bytové domy, ktoré sú vlastníkmi pozemku so zeleňou, majú možnosť riešiť nakladanie s bio odpadom zo záhrad a zelene. Správca nehnuteľnosti môže podať žiadosť na Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií Magistrátu a požiadať o kompostér. K žiadosti je potrebné priložiť list vlastníctva, prípadne súhlas vlastníka pozemku. Náklady na kompostér sú hradené z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Distribúciu kompostérov zabezpečí spoločnosť OLO podobne, ako tomu je pri distribúcií hnedých zberných nádob na bio odpad zo záhrad, resp. kompostérov pre rodinné domy. Na podporu správneho kompostovania zároveň Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene hlavného mesta pripravuje projekt s názvom “Podpora komunitného kompostovania,” v rámci ktorého bude poskytovaná odborná, technická pomoc a poradenstvo pri zriaďovaní komunitných kompostovísk a poskytovanie školení k správnemu kompostovaniu. 

2. Rodinné domy môžu požiadať o pridelenie kompostéra alebo 240 l hnedej zbernej nádoby na bio odpad zo záhrad

Tie rodinné domy v Bratislave, ktoré si zatiaľ nesplnili svoju povinnosť a nepodali žiadosť o zapojenie sa do systému zberu odpadu zo záhrad na Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií hlavného mesta, tak môžu urobiť aj naďalej. Rodinné domy môžu požiadať o pridelenie kompostéra alebo hnedej zbernej nádoby, ktorá má jednotný objem 240l. Odvoz bio odpadu z hnedých nádob bude spoločnosť OLO realizovať v intervale jedenkrát za 14 dní, sezónne, od marca do novembra. Tie rodinné domy, ktoré sú už vlastníkmi hnedej zbernej nádoby v objeme 120 l, môžu hlavné mesto požiadať o jej bezplatnú výmenu za nádobu s objemom 240 l. Náklady na kompostér, nádobu a odvoz bio odpadu z hnedých nádob, sú hradené z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

3. Úprava v triedení odpadu

Novela VZN aktualizuje aj informácie o triedení odpadu na území hlavného mesta. Do zbernej nádoby/kontajnera modrej farby patria noviny, časopisy, letáky, katalógy, papierové tašky, papierové a kartónové obaly (stlačené), kancelársky papier, obálky, listy, pohľadnice. Nepatria sem znečistený, mokrý a mastný papier, použité plienky a hygienické potreby, nápojové kartóny, rolky od toaletného papiera, obaly od vajíčok, použité papierové vreckovky a utierky.

Do zbernej nádoby/kontajnera zelenej farby patria neznečistené sklenené fľaše a obaly, sklenené poháre, sklenené črepy a vázy. Nepatria sem znečistené sklo, zrkadlo, autosklo, drôtené sklo, porcelán, keramika, žiarovky, tabuľové sklo, sklo kombinované s inými látkami (lepené sklo), laboratórne sklo.

Do zbernej nádoby/kontajnera žltej farby patria neznečistené plastové fľaše od nápojov (stlačené), plastové tašky a vrecká, obaly z kozmetiky, plastové obaly z domácnosti, fólie, tégliky od jogurtov, hliníkové plechovky, neznečistené nápojové kartóny. Nepatria sem znečistené plasty, podlahové krytiny, obaly z nebezpečných látok (chemikálií, motorových olejov, farieb), guma, kabelky, molitan, polystyrén, znečistené fólie, plexisklo, bazény, autoplasty, žalúzie.

Do kompostéra, resp. hnedej zbernej nádoby/kontajnera na bio odpad zo záhrad patria kvety, štiepky, piliny, pokosená tráva, malé kusy konárov, lístie, odpad z ovocia a zeleniny, burina. Nepatrí sem bio odpad z domácnosti a kuchyne živočíšneho pôvodu, mliečne a mäsové výrobky, zvieracie exkrementy. 

Do čiernej zbernej nádoby/kontajnera na zmesový odpad patrí zmesový komunálny odpad (zvyšok po vytriedení), bio odpad z domácnosti a kuchyne, kovové obaly a konzervy, obaly od vajíčok, rolky od toaletného papiera, použité papierové vreckovky a utierky. Nepatrí sem neznečistený papier, plast, sklo, bio odpad zo záhrad a zelene, kamene, zemina, uhynuté zvieratá, objemný odpad, stavebný odpad, horúci popol, horľavý a výbušný odpad, nebezpečný odpad.