Obnovenie prevádzok materských a základných škôl v Rači

Obrázok ku správe: Obnovenie prevádzok materských a základných škôl v Rači
27.05.2020 - Školstvo

Mestská časť Bratislava-Rača ako zriaďovateľ základných a materských škôl na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 22. 5. 2020 obnovuje vyučovanie na ZŠ a MŠ podľa nasledovného rozhodnutia starostu: CELÉ ZNENIE ROZHODNUTIA STAROSTU NÁJDETE V PRÍLOHE POD ČLÁNKOM


1. Základná škola s materskou školou J. A. Komenského, Hubeného 25 a Základná škola tbiliská 4 obnovia školské vyučovanie od 1. 6. 2020 v 1. až 4. ročníku ZŠ a v 5. ročníku ZŠ, pričom dištančné vzdelávanie bude realizované podľa personálnych a iných možností základných škôl.

2. Materské školy obnovia vyučovanie na základe individuálnych možností.​

Od 1. 6. 2020 obnovia prevádzku:

Materská škola Barónka 17,
Materská škola Gelnická 34,
Materská škola pri ZŠ J. A. Komenského, Hubeného 25,
Materská škola Pri šajbách 22A,
Materská škola Tbiliská 2.

Činnosť Materskej školy Plickova 16 bude obnovená najskôr 4. 6. 2020 po dokončení prebiehajúcich maliarskych a natieračských prác v interiéri budovy MŠ

Činnosť Materskej školy Cyprichova 74 bude obnovená najskôr 8. 6. 2020 po zrealizovaní rekonštrukcie hlavného schodiska v budove MŠ.

Presný dátum obnovenia prevádzok uvedených materských škôl oznámia zákonným zástupcom ich riaditeľky.

3. Obnovuje sa v zredukovanej miere prevádzka školských klubov (ŠKD) pri základných školách:

ŠKD pri ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25,
ŠKD pri ZŠ Tbiliská 4

 
4. Obnovuje sa prevádzka školských jedální pri základných a materských školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Sú nimi:
a) Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou J.A.Komenského, Hubeného 25,
b) Školská jedáleň pri Základnej škole, Tbiliská 4,
c) Výdajná školská jedáleň pri Materskej škole, Barónka 17,
d) Školská jedáleň pri Materskej škole, Cyprichova 74,
e) Školská jedáleň pri Materskej škole, Gelnická 34
f) Školská jedáleň pri Materskej škole, Plickova 16,
g) Školská jedáleň pri Materskej škole, Pri Šajbách 22A,
h) Školská jedáleň pri Materskej škole, Tbiliská 2.

5. Mestská časť určuje poradie kritérií, na základe ktorých budú deti materských škôl a žiaci základných škôl prednostne umiestnení v školách. Sú to deti a žiaci rodičov v prvej línii, teda deti a žiaci zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov hasičského a záchranného zboru, policajného zboru, ale aj deti pedagogických pracovníkov, pracovníkov obchodu, údržby, dopravy, pošty, sociálnych služieb a tiež deti a žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia. Prednostné umiestnenie detí a žiakov v školách bude realizované na základe prejaveného záujmu ich zákonných zástupcov, následného posúdenia záujmu riaditeľstvami škôl vychádzajúc z aktuálne kapacitných možností základných a materských škôl a v zmysle naplnenia ustanovení Rozhodnutia ministra školstva a Opatrení RÚVZ.

Pri výbere detí MŠ a žiakov ZŠ, ktorí budú vyučovaní priamo v budovách škôl je vhodné zvažovať cestovateľskú anamnézu v rodinách detí a žiakov.

6. Činnosť v materských školách a obnovené vyučovanie na základných školách budú realizované formou skupinovej činnosti detí MŠ a žiakov ZŠ s cieľom ich opätovnej socializácie a za prísneho dodržiavania ustanovení Opatrenia RÚVZ.

7. Riaditeľky materských a základných škôl ako aj zákonní zástupcovia detí a žiakov pri príprave na spustenie prevádzok škôl a po ich opätovnom obnovení budú dôsledne postupovať podľa materiálov zverejnených na webovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:

a) Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roku 2019/2020 (aktualizácia 22.5.2020),

b) Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020 (aktualizácia 22.5.2020).

s ktorými boli riaditeľky škôl oboznámené na pracovných stretnutiach riaditeliek základných škôl dňa 25.05.2020 a riaditeliek materských škôl dňa 26.05.2020 a ktoré zároveň zverejnia na svojich webových stránkach spolu s Rozhodnutím ministra školstva a Opatrením RÚVZ.
 

8. Ďalšie pokyny
 

a) Základné školy:

vyučovanie v základných školách spolu s činnosťou školského klubu detí bude prebiehať v pracovných dňoch a každodenne začne ranným filtrom od 7:30 hod. do 08:30 hod., kde sa bude individuálne posudzovať zdravotný stav prítomných žiakov základných škôl. Po jeho ukončení už nebude umožnený vstup žiakov do základnej školy. V prípade prejavov podobných príznakom COVID-19 nebudú títo žiaci vpustení do budovy školy, budú okamžite izolovaní a o tomto podozrení budú hneď informovaní zákonní zástupcovia dieťaťa, ktorí si bezodkladne vyzdvihnú dieťa v škole a podniknú ďalšie kroky k zamedzeniu možného všeobecného ohrozenia.
Vyučovacie hodiny budú trvať 30 minút, prípadne ich dĺžka a obsah budú prispôsobené konkrétnym podmienkam školy.

Vyučovanie v školskom roku 2019/2020 končí dňom 30.06.2020.

b) Školský klub detí bude končiť svoju dennú činnosť o 16:30 hod.

c) Materské školy:

Činnosť v MŠ bude prebiehať v pracovných dňoch a každodenne začínať ranným filtrom od 7:00 hod. do 08:00 hod. za prítomnosti zákonných zástupcov, kde sa bude individuálne posudzovať zdravotný stav detí MŠ ale aj ich doprovodu v prípade, že je nutné, aby spolu s deťmi vstupovali do budovy MŠ. Po jeho ukončení už nebude umožnený vstup detí do materskej školy.

Denná činnosť MŠ končí o 16:00 hod.

d) V školských jedálňach pri preukázateľných diagnózach intolerancie na určité potraviny a pred obdobím pandémie dohodnutom spôsobe stravovania takýchto detí, nebude možné ohrievať prinesenú stravu.

e) Riaditeľky základných a materských škôl poskytnú podrobnejšie informácie zákonným zástupcom o úpravách výchovno-vzdelávacieho procesu v základných a materských školách.