Ochrana lesov pred požiarmi - spaľovanie a vypaľovanie

Obrázok ku správe: Ochrana lesov pred požiarmi - spaľovanie a vypaľovanie
30.03.2021 - Oznamy


S príchodom jari hasiči veľmi často zápasia so spaľovaním suchej trávy, lístia a vetví z poorezávaných stromov. Tento typ požiarov každoročne dominuje v štatistike požiarovosti z hľadiska počtu požiarov.
S príchodom jari a slnečného počasia sa aj tento rok čoraz častejšie stretávame s údržbou záhrad, dvorov a okolia po uplynulej zime, ktorá je spojená s vypaľovaním porastov bylín, kríkov a stromov. V mnohých prípadoch sa končí vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov zásahom hasičov. Toto obdobie dlhotrvajúceho sucha a teplého počasia je z hľadiska ochrany pred požiarmi kritické a je považované za čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.

V mikroklimatických podmienkach na území hl. mesta SR Bratislavy možno za toto obdobie považovať mesiace marec až august. Podľa dlhodobého sledovania požiarovosti, práve v týchto mesiacoch vzniká na území hl. mesta SR Bratislavy veľké množstvo požiarov v prírodnom prostredí, ktoré sa neraz rozšíria aj na lesný porast.

Zakázané je vypaľovanie  suchých  porastov  je  vypaľovaním  suchých  bylín, tráv, buriny  alebo  kríkov, ktoré  ešte rastú  na koreni  a po  ich zapálení  sa oheň  voľne  šíri  po  ploche. TAKÁTO  ČINNOSŤ  JE  ZÁKONOM  O OCHRANE  PRED  POŽIARMI  ZAKÁZANÁ!

Odporúčané je spaľovanie  horľavých  látok  na  voľnom  priestranstve  je  spaľovaním  zvyškov  konárov  stromov  a kríkov, ktoré  sa  získavajú  napr.  rezom  ovocných  stromov  a kríkov  v záhradách  alebo  ťažbou  dreva. Zvyšky  sa  naukladajú  na hromadu  a pália  sa  na  bezpečnom  mieste.

Plošné vypaľovanie tráv a porastov zakazuje zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, ktorého porušenie môže stáť občana do 331 eur. Ak by sa však takéhoto priestupku dopustila právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pokuta sa môže vyšplhať až do výšky 16 596 eur. Pokutu ukladá HaZÚ hl. mesta SR Bratislavy, ktorý priestupok prerokováva.

Ak by ste boli svedkami požiaru čo najskôr privolajte pomoc – zavolajte hasičov na linku 150 alebo 112 a opustite priestory lesa alebo lúky.