Od 18.05.2020 budeme opäť vydávať rybárske lístky

Obrázok ku správe: Od 18.05.2020 budeme opäť vydávať rybárske lístky
13.05.2020 - Oznamy

Vážení obyvatelia, Miestny úrad MČ Bratislava-Rača vám oznamuje, že od pondelka 18.05.2020 budeme opäť vydávať rybárske lístky. Rybárske lístky je možné vybaviť v kancelárii 1. kontaktu (podateľňa) v pondelky, stredy a piatky v čase 8.00 – 12.00 hod. Rybárske lístky v Mestskej časti Bratislava – Rača vydáva miestny úrad - kancelária 1. kontaktu (podateľňa) a to v súlade so: 

•    zákonom č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov
•    zákonom č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Rybársky lístok, povolenie na rybolov, prípadne osobitné povolenie na rybolov, je osoba povinná mať počas lovu rýb pri sebe a pri kontrole ich predložiť na požiadanie príslušníka Policajného zboru, príslušníka obecnej polície alebo členovi rybárskej stráže.

•    Rybársky lístok sa vydáva na základe ústnej žiadosti fyzickej osoby, ktorá je spôsobilá na právne úkony
•    Pri vydávaní rybárskeho lístku nie je potrebné aby ste boli prihlásený k trvalému alebo prechodnému pobytu v mestskej  časti  Bratislava - Rača 
•    Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu a sú oslobodené od poplatku
•    Osoba musí predložiť občiansky preukaz, rybársky lístok mu bude vydaný po uhradení  správneho poplatku, ktorý môže zaplatiť v pokladni miestneho úradu alebo môže uskutočniť platbu vopred (preferované)
Pri vybavovaní rybárskeho lístka je potrebné so sebou priniesť doklad o uskutočnenej platbe.

Platobné údaje:
Názov: Mestská časť Bratislava-Rača
Sídlo: Kubačova 21, 831 06 Bratislava
IČO: 00304557
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: SK75 0200 0000 0000 0042 1032
Variabilný symbol: 22100448
Cena rybárskeho lístka:
Výška poplatku závisí od dĺžky platnosti rybárskeho lístka:

 

  • týždenný: 1,50 €,
  • mesačný: 3, €,
  • ročný: 7 €,
  • trojročný: 17 €.
 
Pri vybavovaní rybárskeho lístka je potrebné so sebou priniesť doklad o uskutočnenej platbe.