Od utorka 19. septembra funguje v Rači odvoz plastu a papiera

Obrázok ku správe: Od utorka 19. septembra funguje v Rači odvoz plastu a papiera
19.09.2017 - Oznamy

Obľúbená služba pre občanov Rače s názvom Zelený taxík prevádzkuje od utorka 19. septembra novinku – okrem biologicky rozložiteľného a objemného odpadu odváža na základe objednávky aj papier a plast. Odvoz je zabezpečovaný len pre fyzické osoby bývajúce v individuálnej bytovej výstavbe (rodinných domoch) a je náhradou za zrušené zberné hniezda. Prvý odvoz sa uskutočnil v utorok 19. septembra, ďalší je naplánovaný na utorok 3. októbra. Aký je postup pri objednávaní služby zeleného taxíka na odvoz plastov a papiera?
 
1.  Vašu požiadavku  na odvoz plastov a papiera nahláste telefonicky na telefónnom čísle 02/49 11 24 35 počas úradných hodín MÚ alebo osobne v kancelárii č. 25 na MÚ na Kubačovej ulici č. 21 alebo elektronicky na e-mailovú adresu valeria.pauloviczova@raca.sk. Pri prvej požiadavke je potrebné preukázať oprávnenosť požiadavky na odvoz (trvalý alebo prechodný pobyt na území Mestskej časti Bratislava – Rača a zapojenie sa do systému množstvového zberu komunálneho odpadu v Bratislave).  
2. V požiadavke uveďte svoje meno, adresu trvalého alebo prechodného pobytu, miesto kde sa odpad nachádza alebo bude nachádzať (to je miesto kde má byť zelený taxík pristavený), druh odpadu (plasty, papier) a telefónne číslo, na ktoré je možné zatelefonovať v prípade nejasností kde je odpad uložený. 
3. Nahlásený odpad je potrebné pripraviť na multikárou prístupné miesto (napr. pred bránu rodinného domu) najneskôr do utorka aktuálneho dňa odvozu do 6:30 hod. Vrece s plastovým odpadom musí byť zaviazané, papier tiež musí byť zviazaný. V prípade nepriaznivého počasia (dážď, sneh) je nutné papier vložiť do plastového vreca.
4. Odvoz odpadu nahláseného v priebehu dvoch týždňov, najneskôr do piatka do 12:00 hod., sa uskutoční každý párny utorok v čase medzi 6:30 až 15:00, resp. podľa množstva nahláseného odpadu na odvoz.
5. Objednávateľ služby zelený taxík sa objednaním odvozu plastov alebo papiera zaväzuje, že ním pripravený odpad na odvoz neznečistí okolité priestory, t.j. zabezpečí odpad pred odfúknutím.
6. Osoby, ktoré spĺňajú podmienky pre zber plastov a papiera, si v prípade záujmu môžu na MÚ počas úradných hodín v kancelárii č. 25 na Kubačovej ulici č. 21 vyzdvihnúť plastové vrecia na zber plastov.

ODVOZ PAPIERA A PLASTOV NIE JE SPOPLATNENÝ!

 Čo patrí a nepatrí od odpadu papiera a plastov?

- plasty t.j. stlačené PET fľaše neznečistené chemikáliami a olejmi, fólie, tégliky, iné stlačené plastové obaly, plastové obaly z mlieka a iných nápojov, kombinované viacvrstvové obaly, fólie kombinované s inými materiálmi, kovové obaly, konzervy, plechovky od nápojov;
- papier t.j. čistý papier ako sú noviny, časopisy, katalógy, reklamné letáky, zošity, knihy, kancelársky papier, aj skartovaný, poskladané obaly z tvrdého kartónu alebo vlnitej lepenky). Plasty sa zbierajú a prepravujú vo zviazaných igelitových vreciach, papier sa zbiera zaviazaný.
Do triedeného zberu papiera a plastu NEPATRIA asfaltovaný a dechtovaný papier, mokrý, mastný alebo inak znečistený papier, samoprepisovací a voskovaný papier, hygienické potreby, použité plienky, obaly s obsahom nebezpečných látok (napr. obaly z chemikálií, farieb, motorových olejov a pod.), novodurové rúrky a odpady obdobného charakteru, podlahové krytiny, guma, molitan, alobal, kovové obaly kombinované s iným obalom.
 
Obdobne ako v prípade zberného dvora je zelený taxík určený výhradne pre osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt na území Mestskej časti Bratislava – Rača a ktoré sa zapojili do systému množstvového zberu komunálneho odpadu v Bratislave.
 
Pri odvoze papiera a plastov sa splnenie podmienok overuje pri nahlasovaní prvej požiadavky, kedy treba doklady priniesť osobne alebo zaslať el. poštou na adresu valeria.pauloviczova@raca.sk.
  
 
ZELENÝ TAXÍK VŠAK AJ NAĎALEJ ODVÁŽA AJ BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ A OBJEMNÝ ODPAD - čas odvozu, podmienky, pokyny aj cena zostáva rovnaká!
 
Zelený taxík je pri odvoze objemného odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu spoplatnený sumou 8 eur za jeden odvoz, v prípade občanov nad 62 rokov sa účtuje symbolická suma 2 eurá.

Splnenie podmienok musí osoba pri preberaní odpadu preukázať:
identifikačným dokladom preukazujúcim trvalý alebo prechodný pobyt v Mestskej časti Bratislave – Rača,
dokladom preukazujúcim zapojenie sa do systému množstvového zberu nie starším ako 12 mesiacov. Za takýto doklad sa považuje v prípade obyvateľa bytu v bytovom dome výmer mesačného predpisu zálohových platieb od správcovskej spoločnosti; v prípade individuálneho producenta doklad o zaplatení poplatku za komunálne odpady (poštová poukážka alebo faktúra a výpis z účtu o jej úhrade).
 
Biologicky rozložiteľný odpad (je potrebné bioodpad roztriediť na konáre, lístie či trávu)
Objemný odpad: t.j. komunálny odpad, ktorý nie je možné pre jeho veľký rozmer uložiť do štandardných nádob (poskytnutých do užívania držiteľom a pôvodcom odpadu), alebo ich množstvo presahuje objem, ktorý je možné štandardnými nádobami prepraviť v rámci stanoveného pravidelného harmonogramu vývozu. Patria sem najmä: drevený nábytok, podlahoviny, dvere, a pod. Nábytok musí byť v rozobratom stave.
Služba neslúži na odvoz stavebného, netriedeného či nebezpečného odpadu alebo ďalšieho bližšie nešpecifikovaného odpadu a nie je určený pre odvoz odpad z podnikateľskej činnosti.
 
Odvoz sa uskutočňuje výhradne z adresy trvalého alebo prechodného pobytu. Účelom služby je pomôcť občanom, ktorí si nemajú možnosť odviezť menšie množstvo odpadu (niekoľko dosiek, stará skrinka, umývadlo, niekoľko vriec zeleného odpadu...) svojpomocne na zberný dvor. Z jednej adresy sa v jeden deň odváža maximálne jedna nakládka vozidla MULTICAR, čo predstavuje cca 2m3 odpadu. Nahlásený odpad je potrebné pripraviť pred bránu/vchod danej adresy v tesnej blízkosti verejnej komunikácie. V prípade, že to nie je možné, tak na iné miesto prístupné odvoznej technike. V osobitných prípadoch (starší ľudia) objemný odpad znesieme aj z poschodia.
 
Postup pri objednávaní služby zeleného taxíka pri odvoze biologicky rozložiteľného odpadu alebo objemného odpadu:

  1. Vašu požiadavku na odvoz odpadu nahláste telefonicky na telefónnom čísle
    02/49 11 24 35 počas úradných hodín MÚ alebo osobne v kancelárii č. 25 na MÚ
    na Kubačovej ulici č. 21 alebo elektronicky na e-mailovú adresu valeria.pauloviczova@raca.sk.  
  2. V požiadavke uveďte svoje meno, adresu trvalého alebo prechodného pobytu, miesto kde sa odpad nachádza alebo bude nachádzať (to je miesto kde má byť zelený taxík pristavený), druh odpadu (môžete špecifikovať napr. odpad zo záhrady, starý nábytok – skriňa) a telefónne číslo, na ktoré je možné zatelefonovať v prípade nejasnosti kde je odpad uložený. 
  3. Nahlásený odpad je potrebné pripraviť na multikárou prístupné miesto a v správnej forme (nábytok rozložený na kusy, bioodpad roztriedený na konáre, lístie či trávu) najneskôr do stredy aktuálneho dňa odvozu do 8:00 hod.
  4. Odvoz odpadu nahláseného v priebehu týždňa najneskôr do piatka do 12:00 hod. sa uskutoční každú nasledujúcu stredu v čase medzi 8:00 až 15:00, resp. podľa množstva nahláseného odpadu na odvoz.  
  5. Poplatok za odvoz odpadu sa bude platiť pracovníkom oddelenia čistoty Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Rača priamo pri odvoze odpadu. Uvedený pracovník zároveň skontroluje oprávnenosť požiadavky na odvoz (trvalý alebo prechodný pobyt na území Mestskej časti Bratislava – Rača a zapojenie sa do systému množstvového zberu komunálneho odpadu v Bratislave).