OLO predlžuje odvoz záhradného bioodpadu z rodinných domov do 2. decembra 2022

Obrázok ku správe: OLO predlžuje odvoz záhradného bioodpadu  z rodinných domov do 2. decembra 2022
21.11.2022 - Oznamy

Vážení obyvatelia rodinných domov, spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) v spolupráci s hlavným mestom predlžuje odvoz záhradného bioodpadu do 2. decembra 2022.

Domácnostiam zapojeným do zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad (BRO), ktoré majú odvoz v nepárny týždeň (47. kalendárny týždeň) vykoná OLO posledný odvoz BRO v období od 21. do 25. novembra 2022, a to v zmysle harmonogramu.

Domácnostiam, ktoré majú odvoz v párny týždeň (48. kalendárny týždeň) vykoná OLO posledný odvoz BRO v období od 28. novembra do 2. decembra 2022, a to v zmysle harmonogramu.

Presný deň odvozu si môžete pozrieť v tabuľke https://www.olo.sk/odvozovy-den-bro/


Štandardne je odvoz BRO zo záhrad v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) hlavného mesta o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom č. 6/2020, realizovaný  spoločnosťou OLO sezónne, a to od marca do novembra, v intervale jedenkrát za 14 dní. Prvý zvoz v roku 2023 bude realizovaný podľa harmonogramu od 1. marca 2023.


V prípade zmeškania termínu posledného odvozu môžete celoročne využiť zberný dvor OLO na adrese Stará Ivanská cesta 2, ktorý je otvorený od pondelka do soboty v čase od 8.00 do 18.00 hod, v nedeľu a počas sviatkov je zatvorený. Podmienky vstupu na zberný dvor nájdete na https://www.olo.sk/zberny-dvor-olo-a-s/.