OLO žiada: Nevhadzujte do hnedých nádob odpad, ktorý tam nepatrí

Obrázok ku správe: OLO žiada: Nevhadzujte do hnedých nádob odpad, ktorý tam nepatrí
31.05.2017 - Oznamy

Spoločnosť OLO začala s odvozom biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad v polovici marca 2017. Doteraz sa odviezlo vyše 220 ton tohto druhu odpadu z tých rodinných domov v rámci Bratislavy, ktorým bola doručená hnedá zberná nádoba v objeme 120 l alebo 240 l. Podľa doterajších skúseností však hnedé zberné nádoby obsahujú okrem bio odpadu zo záhrad aj taký odpad, ktorý do nich nepatrí. V hnedých zberných nádobách, sa okrem bio odpadu zo záhrad, nachádza aj zmesový odpad a plasty. Doteraz zamestnanci OLO vytriedili viac ako 130 kg takéhoto odpadu, čo predstavuje jeden plný kontajner v objeme 1 100l. Častým problémom je, že obyvatelia umiestňujú zmesový a plastový odpad do spodnej časti hnedej zbernej nádoby, následne ho prikryjú bio odpadom a tak zamestnanci OLO pri otvorení a kontrole zbernej nádoby nedokážu identifikovať skutočný obsah celej nádoby. Do hnedých zberných nádob je pritom potrebné umiestňovať kvety, štiepky, piliny, pokosenú trávu, malé kusy konárov, lístie, odpad z ovocia, zeleniny a burinu bez plastových vriec a iných obalov. Nepatria sem odpady z domácností živočíšneho pôvodu, mliečne a mäsové výrobky. V prípade, že pri kontrole  zamestnanci OLO zistia, že nádoba obsahuje odpad, ktorý do nej nepatrí, nebude vyprázdnená. Akýkoľvek iný odpad, okrem bio odpadu, totiž spôsobuje problémy pri ďalšom spracovaní v kompostárni. 

Bio odpad z hnedých zberných nádob je odvážaný do kompostárne vo Svätom Jure. Tam sa z neho odstránia také druhy odpadov, ktoré doň nepatria a následne sa bio odpad drví. Takto rozdrvený sa ďalej spracováva na kompost. Celý proces vzniku kompostu trvá v priemere 3 – 5 mesiacov.

Častým problémom pri odvoze bio odpadu zo záhrad je tiež to, že obyvatelia neumiestňujú hnedú zbernú nádobu v deň odvozu na odvozné miesto. To majú, s dňom odvozu, určené na nálepke, ktorá je dodávaná s nádobami. Často sa však nádoby buď nenachádzajú na odvoznom mieste alebo nie sú v deň odvozu vyložené. OLO preto prosí obyvateľov, aby dodržiavali pokyny, nachádzajúce sa na nálepke, ktorú obdržia spolu s hnedou zbernou nádobou.

Spoločnosť OLO doteraz rozdistribuovala vyše 4 400 hnedých zberných nádob a 1 200 kompostérov tým domácnostiam, ktoré si splnili svoju povinnosť a podali „Žiadosť o zapojenie sa do systému zberu odpadu zo záhrad.“ V prípade záujmu si môžu obyvatelia vyzdvihnúť zbernú nádobu aj kompostér priamo v spoločnosti OLO. Je však potrebné sa vopred dohodnúť na termíne a čase prevzatia. Pre viac informácií je potrebné sa obrátiť na Zákaznícke centrum OLO telefonicky 02/50 110 111 alebo e-mailom na zakazka@olo.sk.