Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva (5. 5. 2020)

Obrázok ku správe: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva (5. 5. 2020)
06.05.2020 - Oznamy

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR nadobudlo platnosť 6. 5. 2020 o 6:00 ráno a týka sa hlavne úpravy režimu otváracích hodín služieb, športovísk, múzeí, galérii a maloobchodných prevádzok.
Celé znenie opatrenia nájdete v prílohe pod článkom

A) S účinnosťou od 06. mája 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky nasledovné zariadenia: prírodné a umelé kúpaliská, telovýchovnošportové zariadenia, zariadenia starostlivosti o ľudské telo, zariadenia pre deti a mládež vrátane zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku, fitness centrá, prevádzky zábavného charakteru, ktorými sú napríklad kasína, kiná a iné prevádzky, voľnočasového charakteru; rekondičné pobyty.

Toto opatrenie neplatí pre:
1. prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne 
2. vonkajšie športoviská pre bezkontaktný šport, bez otvorených šatní, bazénov a spŕch, bez prítomnosti obecenstva,
3. zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a špeciálnych výchovných zariadení podľa
4. prevádzky kaderníctiev, holičstiev, kozmetiky, manikúry, pedikúry, solárií, masáží
(okrem mokrých procedúr – napr. hydromasáže),
5. vonkajších priestorov zoologických záhrad a botanických záhrad, s dodržaním odstupu
ľudí od zvierat minimálne 2 metre,
6. vonkajšie turistické atrakcie,
7. múzeá, galérie, knižnice a výstavné siene.

B) S účinnosťou od 06. mája 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky
maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby v stálych architektonických
objektoch združujúcich viac ako 35 samostatných maloobchodných prevádzok alebo
prevádzok poskytujúcich služby, okrem:

1. všetkých predajní potravín a nápojov, vrátane ambulantného predaja, bez možnosti
konzumácie na mieste,
2. predajní drogérie,
3. lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok a očných optík, vrátane
vyšetrenia a merania zraku, ak sú tieto súčasťou predajne,
4. predajní novín a tlačovín,
5. predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,
6. prevádzok telekomunikačných operátorov,
7. prevádzok verejného stravovania,
8. prevádzok poštových, bankových, poisťovacích služieb a leasingových služieb,
vrátane sprostredkovania týchto služieb,
9. prevádzok internetových obchodov (eshop) s možnosťou vyzdvihnutia tovaru
v prevádzke a donáškových služieb,
10. práčovní a čistiarní odevov,
11. prevádzok kľúčových služieb a opravy obuvi,
12. prevádzok kvetinárstiev.

C) S účinnosťou od 06. mája 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby nariaďuje pre nakupujúcich (zákazníkov) a zamestnancov dodržiavanie nasledovných hygienických opatrení:
- vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka); táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov v prevádzkach
verejného stravovania,
- pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
- zachovávať odstupy v radoch osôb minimálne 2 m,
- počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden
zákazník na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky, táto podmienka sa nevzťahuje na deti,
- na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu,
- vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu
dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
- zabezpečiť umývanie podláh každý deň na vlhko.

Prevádzky verejného stravovania sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:
- zakazuje sa prítomnosť verejnosti vo vnútorných priestoroch týchto prevádzok, okrem návštev hygienických zariadení prevádzky,
- otváracie hodiny týchto prevádzok spôsobom predaja mimo donáškovej služby sa obmedzujú na hodiny od 6:00 hod. do 20:00 hod.,
- medzi stolmi vo vonkajších priestoroch musia byť zachované odstupy minimálne 2 m,
- za jedným stolom môžu byť prítomné iba 2 osoby, alebo rodičia s deťmi,
- vykonávať dezinfekciu stolov a dotykových plôch po každom zákazníkovi (vrátane úchopových častí stoličiek a kresiel),
- obsluhujúci personál terasy používa tvárové rúška a medzi obsluhou jednotlivých stolov vykonáva dezinfekciu rúk,
- hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
- zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk),
- vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu.

Prevádzky ubytovacích zariadení sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:
- zakazuje sa prevádzka wellness centier, fitness centier, bazénov a iných vnútorných priestorov voľnočasových aktivít v priestoroch ubytovacích zariadení,
- zakazuje sa podávať pokrmy a nápoje vo vnútorných priestoroch ubytovacích zariadení, s výnimkou donášky na izbu,
- ubytovávať zákazníkov iba v ubytovacích priestoroch so samostatnou kúpeľňou a WC,
- zachovať časový odstup medzi ubytovaním zákazníkov do tých istých ubytovacích priestorov minimálne 24 hodín.

Prevádzky taxislužieb prepravujúcich osoby sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:
- vodič musí mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka),
- cestujúci musia sedieť na zadných sedadlách, maximálne dve osoby s vhodne prekrytými hornými dýchacími cestami,
- zabezpečiť vhodné oddelenie priestorov vodiča od priestoru pre pasažiera, zabraňujúce voľnému prieniku aerosólu medzi týmito priestormi,
- po každom zákazníkovi absolvovať prestávku minimálne 15 minút,
- vykonať dezinfekciu priestorov pre zákazníkov a to po každom zákazníkovi dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom,
- klimatizácia v priestore pre zákazníka musí byť vypnutá.

Prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:
- zamestnanci vykonávajúci starostlivosť o telo zákazníka, okrem zamestnancov solárií, sú povinní pri svojej činnosti používať ochranný štít tváre,
- upraviť časový harmonogram prevádzky tak, aby medzi jednotlivými zákazníkmi bol vždy priestor na upratanie a dezinfekciu pracovného miesta (pracovné stoly, kreslá, umývadlá, vanička na nohy),
- dezinfekciu vykonávať po každom zákazníkovi dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom,
- ochrana dýchacích ciest sa v nevyhnutnom čase nemusí použiť pri úkonoch ktoré to neumožňujú (ošetrenie tváre, strihanie, umývanie vlasov).

Prevádzky autoškôl a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:
- výučbu vykonávať dištančnou formou,
- vodič a inštruktor musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka),
- praktický výcvik vo vedení vozidla a údržby vozidla možno vykonávať len za účasti jedného účastníka vodičského kurzu a jedného inštruktora,
- po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, ktorý absolvuje jeden účastník kurzu musí byť interiér vozidla, najmä volant a rýchlostná páka, vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom,
- medzi jednotlivými jazdami vozidlom pri zmene účastníka kurzu musí byť prestávka v trvaní najmenej 15 minút.

Prevádzky knižníc sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:
- zaistiť, aby pracovníci knižnice nosili pri kontakte s knihami a obdobnými predmetmi rukavice,
- po vrátení knihy sa odporúča ju odložiť a ďalšia manipulácia s ňou bude možná až po uplynutí 24 hodín.

D) S účinnosťou od 06. mája 2020 do odvolania sa nariaďuje pre každú nedeľu v mesiaci uzatvoriť všetky maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby a zároveň sa pre každú nedeľu v mesiaci nariaďuje prevádzkovateľom priestorov maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby vykonávať povinnú dezinfekciu priestorov predmetných prevádzok (sanitárny deň).

Tieto povinnosti sa nevzťahujú na:
1. prevádzky veterinárnych ambulancií,
2. verejné lekárne uvedené v rozpise organizácie poskytovania lekárenskej pohotovostnej služby zverejnenom na webovom sídle príslušného samosprávneho kraja
3. verejné lekárne a nemocnične lekárne s oddelením výdaja verejnosti s miestom výkonu činnosti v sídle pevného bodu ambulancie pevnej pohotovostnej služby podľa vyhlášky MZ SR č. 22/2018 Z. z. so schváleným prevádzkovým časom zahŕňajúcim nedeľu v prípade, ak v sídle tohto pevného bodu ambulancie pevnej pohotovostnej služby nie je zabezpečený výkon lekárenskej pohotovostnej služby spôsobom uvedeným v bode 2,
4. nemocničné lekárne,
5. čerpacie stanice pohonných hmôt a palív,
6. prevádzky telekomunikačných operátorov,
7. prevádzky verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením,
8. prevádzky poštových, bankových a poisťovacích služieb,
9. prevádzky donáškových služieb,
10. prevádzky ubytovacích zariadení,
11. prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne na základe návrhu lekára,
12. vonkajšie športoviská,
13. zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately špeciálnych výchovných zariadení
14. vonkajšie priestory zoologických záhrad a botanických záhrad,
15. vonkajšie turistické atrakcie,
16. múzeá, galérie, knižnice a výstavné siene.


E) S účinnosťou od 06. mája 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom predajní potravín a predajní drogérií nariaďuje umožniť v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov.

F) S účinnosťou od 06. mája 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa pozastavuje poskytovanie sociálnych služieb o sociálnych službách a o zmene a o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou formou tejto sociálnej služby všetkým poskytovateľom sociálnej služby v týchto zariadeniach, ktorými sú:

1. denné stacionáre,
2. zariadenia pre seniorov s ambulantnou formou sociálnej služby,
3. zariadenia opatrovateľskej služby s ambulantnou formou sociálnej služby,
4. rehabilitačné strediská s ambulantnou formou sociálnej služby,
5. špecializované zariadenia s ambulantnou formou sociálnej služby,
6. domovy sociálnych služieb s ambulantnou formou sociálnej služby,
7. denné centrá (bývalé kluby dôchodcov),
8. zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (bývalé detské jasle).
Prikazuje sa verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb dôsledne dodržiavať
hygienicko-epidemiologický režim.