Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva (izolácia, karanténa, karanténa pri vstupe na územie SR)

Obrázok ku správe: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva (izolácia, karanténa, karanténa pri vstupe na územie SR)
07.02.2021 - Oznamy

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19, karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 a ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky Táto vyhláška nadobúda účinnosť 8. februára 2021.
 
-Izolácia trvá po dobu 14 dní od dátumu odobratia vzorky biologického materiálu s pozitívnym výsledkom, pokiaľ sa počas posledných troch dní tejto doby u osoby nevyskytol ani jeden z klinických príznakov ochorenia.

-Osoba v izolácii je zo zákona povinná:
a) dodržiavať izoláciu
b) zdržiavať sa počas izolácie iba v mieste izolácie
c) zamedziť fyzickému kontaktu s inými osobami,
d) dodržiavať prísnu hygienu rúk a nosenie rúšok
e) dodržiavať zákaz stretávania sa s inými osobami, okrem osôb, ktoré spolu s ňou bývajú počas jej izolácie v mieste, kde vykonáva izoláciu
f) v prípade potreby nevyhnutného poskytovania zdravotnej starostlivosti bezodkladne informovať o svojej izolácii poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
g) denne sledovať svoj zdravotný stav, predovšetkým výskyt klinických príznakov ochorenia a v prípade výskytu akéhokoľvek z klinických príznakov ochorenia bezodkladne kontaktovať svojho všeobecného lekára
h) denne merať a zaznamenávať svoju telesnú teplotu
i) o pozitívnom výsledku testu bezodkladne informovať telefonicky, e-mailom alebo krátkou textovou správou (SMS) svojho všeobecného lekára
j) bezodkladne potom, čo jej bol oznámený pozitívny výsledok testu, oznámiť túto skutočnosť všetkým osobám, s ktorými bola v úzkom kontakte v období od dvoch dní predchádzajúcich dňu odberu vzorky biologického materiálu na účely testu.
 
Miesto izolácie môže osoba pozitívna na ochorenie opustiť iba na nevyhnutný čas spojený s:

a) nevyhnutným poskytnutím zdravotnej starostlivosti osobe pozitívnej na ochorenie
b) odberom vzorky biologického materiálu osobe pozitívnej na ochorenie v súvislosti s diagnostikou ochorenia COVID-19
c) nákupom na zabezpečenie nevyhnutných životných potrieb, ak ho osoba pozitívna na ochorenie nevie zabezpečiť prostredníctvom inej osoby; osoba v izolácii je pri zabezpečovaní nevyhnutných životných potrieb povinná mať horné dýchacie cesty prekryté respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom, a dodržiavať hygienu rúk
d) účasťou na pohrebnom obrade zosnulej blízkej osoby,3) ak osoba v izolácii nemá žiadne klinické príznaky ochorenia; osoba v izolácii je počas účasti na pohrebnom obrade povinná dodržiavať odstup najmenej 2 metre od ostatných účastníkov obradu, horné dýchacie cesty musí mať prekryté respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom a dodržiavať hygienu rúk.
 
-Ak ide o maloletého, zodpovedá za plnenie povinností podľa zástupca dieťaťa alebo osoba vykonávajúca náhradnú osobnú starostlivosť, pestúnsku starostlivosť, alebo ústavnú starostlivosť. 
 

 
Všetkým osobám, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou, ktorá sa neskôr stala osobou pozitívnou na ochorenie, počas obdobia dvoch dní predo dňom odberu vzorky biologického materiálu tejto osobe do skončenia jej izolácie podľa § 2, sa podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona nariaďuje karanténa v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení.
 
Povinnosť karantény podľa odseku 1 sa nevzťahuje na osobu, ktorá v posledných troch mesiacoch prekonala ochorenie COVID-19, nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia a má o prekonaní ochorenia COVID-19 doklad podľa prílohy č. 1. Osoba podľa prvej vety nie je povinná sa po kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie podrobiť izolácií, karanténe ani testovaniu, a to po dobu troch mesiacov od prekonania ochorenia COVID-19, pokiaľ sa u nej nevyskytnú nové klinické príznaky ochorenia. 
 
Za úzky kontakt sa považuje:
1. boli osoby v priamom fyzickom kontakte, 
2. boli osoby od seba vo vzdialenosti menšej ako 2 metre dlhšie ako 15 minút,
3. osoby boli v interiérovom alebo inak uzatvorenom priestore dlhšie ako 15 minút,
4. osoby cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 15 minút, alebo 
5. osoby nemali prekryté horné dýchacie cesty a osoba pozitívna na ochorenie kašľala alebo inak šírila infekčné výlučky


Karanténa sa začína

a) od momentu, kedy sa osoba dozvie, že osoba, s ktorou bola v úzkom kontakte je osoba pozitívna na ochorenie

b) pri osobe podľa odseku 2 od momentu, kedy sa u nej vyskytne čo i len jeden z klinických príznakov ochorenia potom, čo sa osoba dozvie, že osoba, s ktorou bola v úzkom kontakte, je osoba pozitívna na ochorenie.
 

Karanténa sa ukončí 

a) v prípade, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a výsledok testu vykonaného najskôr v 8. deň od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie je negatívny, uplynutím doby 14 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie

b) ak u osoby v karanténe nebol vykonaný test a počas doby 14 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia, uplynutím doby 14 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie

c) v prípade, ak sa u osoby v karanténe vyskytne akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia počas doby 14 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, momentom, kedy posúdi osobu v karanténe jej všeobecný lekár, ako spôsobilú ukončiť karanténu. 
 
V prípade stáleho kontaktu osoby s osobou pozitívnou na ochorenie žijúcou s ňou v spoločnej domácnosti sa za posledný deň kontaktu považuje:

a) ak sa u osoby pozitívnej na ochorenie vyskytol akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia, piaty deň od výskytu klinických príznakov ochorenia osoby pozitívnej na ochorenie

b) ak sa u osoby pozitívnej na ochorenie nevyskytol žiadny z klinických príznakov ochorenia, piaty deň od odberu vzorky biologického materiálu na účely testu u osoby žijúcej s osobou pozitívnou na ochorenie v spoločnej domácnosti.


Osoba, ktorá prišla do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie počas obdobia podľa zákona povinná: dodržiavať karanténu, zdržiavať sa počas karantény iba v mieste karantény, zamedziť fyzickému kontaktu s inými osobami, dodržiavať prísnu hygienu rúk a nosenie rúšok, dodržiavať zákaz stretávania sa s inými osobami, okrem osôb, ktoré spolu s ňou bývajú počas jej karantény v mieste, kde vykonáva karanténu v prípade potreby nevyhnutného poskytovania zdravotnej starostlivosti bezodkladne informovať o svojej karanténe poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, denne sledovať svoj zdravotný stav, predovšetkým výskyt klinických príznakov ochorenia a v prípade výskytu akéhokoľvek z klinických príznakov ochorenia bezodkladne kontaktovať svojho všeobecného lekára, denne merať a zaznamenávať svoju telesnú teplotu, o svojej karanténe bezodkladne informovať telefonicky, e-mailom alebo krátkou textovou správou (SMS) svojho všeobecného lekára, j) ak tak určí všeobecný lekár, podstúpiť diagnostiku ochorenia COVID-19 najskôr po ôsmich dňoch od úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie.
 

Miesto karantény môže osoba v karanténe opustiť iba na nevyhnutný čas spojený s:

a) nevyhnutným poskytnutím zdravotnej starostlivosti osobe v karanténe, 

b) odberom vzorky biologického materiálu osobe v karanténe v súvislosti s diagnostikou ochorenia  COVID-19,

c) nákupom na zabezpečenie nevyhnutných životných potrieb, ak ho osoba v karanténe nevie zabezpečiť prostredníctvom inej osoby; osoba v karanténe je pri zabezpečovaní nevyhnutných životných potrieb povinná mať horné dýchacie cesty prekryté respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom, dodržiavať hygienu rúk,

d) účasťou na pohrebnom obrade zosnulej blízkej osoby,

e) ak osoba v karanténe nemá žiadne klinické príznaky ochorenia; osoba v karanténe je počas účasti na pohrebnom obrade povinná dodržiavať odstup najmenej 2 metre od ostatných účastníkov obradu, horné dýchacie cesty musí mať prekryté respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom a dodržiavať hygienu rúk.

Ak ide o maloletého, zodpovedá za plnenie povinností podľa odsekov 1 a 6 zákonný zástupca dieťaťa alebo osoba vykonávajúca náhradnú osobnú starostlivosť, pestúnsku starostlivosť, alebo ústavnú starostlivosť. 


Osoby v osobitnom režime

Za úzky kontakt sa v prípade osôb v osobitnom režime považuje iba kontakt v prípade, ak k nemu došlo bez použitia osobných ochranných pracovných prostriedkov alebo s možným porušením použitých osobných ochranných pracovných prostriedkov.

V prípade úzkeho kontaktu osoby v osobitnom režime s osobou pozitívnou na ochorenie, môže zamestnávateľ osoby v osobitnom režime rozhodnúť, že výkon práce danou osobou v osobitnom režime je nevyhnutný.

Osoba v osobitnom režime môže pokračovať v práci, ak

a) nemá klinické príznaky ochorenia, 

b) denne si merať telesnú teplotu, 

c) pracuje s respirátorom FFP3 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom, 

d) minimalizuje sa jej kontakt s ostatnými osobami, 

e) obmedzí sa jej pohyb po pracovisku na najmenšiu možnú mieru, 

f) zamestnávateľ jej zabezpečí možnosť odpočinku a stravovania bez prítomnosti inej osoby,

g) najskôr po ôsmich dňoch po úzkom kontakte podstúpi diagnostiku ochorenia COVID-19.
 
Pracovník určený držiteľom povolenia v oblasti energetiky a tepelnej energetiky zodpovedný za riadenie a prevádzku energetických a tepelnoenergetických zariadení a pracovník určený poskytovateľom podporných služieb v elektroenergetike, ktorý je osobou pozitívnou na ochorenie, avšak nemá klinické príznaky ochorenia môže vykonávať prácu v prípade, ak by svojou absenciou na pracovisku mohol vážne ohroziť zabezpečenie chodu kritickej infraštruktúry alebo ak je výkon jeho práce nevyhnutný pri riešení mimoriadnych prevádzkových, klimatických alebo kalamitných stavov a udalostí, a to za dodržania nasledovných podmienok:

a) používanie respirátoru FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom,

b) dezinfekcia prostriedkami s plným virucídnym účinkom,

c) používanie rukavíc, 

d) obmedzenie pohybu po pracovisku na najmenšiu možnú mieru, 

e) možnosť odpočinku a stravovania bez prítomnosti iných osôb alebo za prítomnosti iných osôb, ktoré sú však tiež osobami pozitívnymi na ochorenie, avšak nemajú klinické príznaky ochorenia.
 

Všetky osoby, ktoré od 8. februára 2021 od 06:00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, a ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny Európskej únie, Island, Nórske kráľovstvo, Lichtenštajnské kniežatstvo alebo Švajčiarsku konfederáciu, nariaďuje izolácia v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení, ktorá sa skončí:

a) obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, 

b) pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 14. dňa,

c) u detí do desiatich rokov pri bezpríznakovom priebehu izolácie, ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti, ak im takáto povinnosť vznikla.
 
Zároveň všetkým osobám žijúcim v spoločnej domácnosti sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí, ktorá sa skončí dňom ukončenia izolácie v domácom prostredí všetkých osôb uvedených v odsekoch 1 a 2, s ktorými táto osoba žije v spoločnej domácnosti.
 

Osoby sú podľa zákona povinné

a) najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky sa registrovať na webe korona.gov.sk/ehranica,

b) počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky sa na požiadanie preukázať potvrdením o splnení povinnosti podľa odseku 4 písm. a) príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky,

c) podstúpiť laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19 najskôr v ôsmy deň izolácie v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení, 

d) deti do desiatich rokov sú povinné podstúpiť laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19, ak tak určí príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
 
Povinnosti podľa odseku sa nevzťahujú na osoby, ktoré sú pri vstupe na územie Slovenskej republiky schopné preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu, nie starším ako 72 hodín, alebo negatívnym výsledkom antigénového testu vykonaným v laboratóriách na území Rakúskej republiky alebo Českej republiky, nie starším ako 72 hodín.
 
 

Plné znenie opatrení si môžete prečítať: https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/ciastka_19_2021.pdf