Ospravedlnenie

Obrázok ku správe: Ospravedlnenie
04.06.2021 - Oznamy

„Mestská časť Bratislava – Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava, konajúca prostredníctvom Mgr. Petra Pilinského, starostu vo svojom rozhodnutí č. 16546/1177/2014/Šu-Be zo dňa 3. novembra 2014 postupovala v rozpore so zásadou rovnakého zaobchádzania, keď pri rozhodovaní o odvolaní proti rozhodnutiu riaditeľa Základnej školy, Tbiliská 4, 831 06 Bratislava o neprijatí Maximiliána Dobrovolského do 1.ročníka  základného vzdelávania v bežnej triede z dôvodu jeho zdravotného postihnutia nezabezpečila potrebnú nápravu, čím diskriminovala Maximiliána Dobrovolského v oblasti prístupu k vzdelávaniu. Za uvedené diskriminačné konanie sa Mestská časť Bratislava – Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava, Maximiliánovi Dobrovolskému ospravedlňuje. „