Oznam o verejnom prerokovaní Územného plánu hlavného mesta

Obrázok ku správe: Oznam o verejnom prerokovaní Územného plánu hlavného mesta
03.06.2019 - Oznamy

Mestskej časti Bratislava – Rača bolo dňa 31.05.2019 z Hlavného mesta SR Bratislavy doručené oznámenie o začatí verejného prerokovania
„Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov – Zmeny a doplnky 06“.
Obstarávateľom uvedeného územnoplánovacieho dokumentu je Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, P. O. BOX 192,  814 99 Bratislava 1.
Oznámenie o začatí verejného prerokovania  je zverejnené na webovom sídle Hlavného mesta SR Bratislavy.  
 
Do dokumentu možno nahliadnuť:

  • na prízemí budovy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie 1, v priestoroch Služieb občanom/FRONT OFFICE v pondelok od 8.00 hod. do 17:00 hod., v utorok až  štvrtok od 8.00 hod. do 16:00 hod.. v piatok od 8.00 hod. do 15:00 hod.
  • V elektronickej podobe na internetovej adrese https://www.bratislava.sk/sk/filter/uradna-tabula s požitím filtra Územné plánovanie a rozvoj.
 
Podľa § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov termín prerokovania Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov – Zmeny a doplnky 06 je
 
od 31.05.2019 do 01.07.2019
 
Dňa 18.06.2019 o 10:00 hod. sa uskutoční v Justiho sieni na prízemí Primaciálneho paláca verejná prezentácia materiálu na prízemí Primaciálneho paláca  pre dotknuté orgány štátnej správy, samosprávy a správcov dopravného  a technického vybavenia.
 
Pripomienky je možné uplatniť písomnou formou na adresu:
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Oddelenie obstarávania územnoplánovacích dokumentov
Primaciálne nám. 1
P.O. BOX 192
814 99Bratislava 1
alebo elektronickou poštou na adresu: ooupd@bratislava.sk
 
                                                                                       
                                                                                        
                                                                                                    Mgr. Michal Drotován
                                                                                                               starosta                  

Súbory na stiahnutie