Oznam pre chovateľov ošípaných

04.12.2018 - Oznamy

Každý chovateľ (každý obyvateľ), ktorý chová doma ošípanú (bez ohľadu na počet ošípaných), je povinný podľa § 40a zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov registrovať tento chov
Pozor!!! Nesplnenie registračnej povinnosti je sankcionovateľné! V prípade zistenia neregistrovaných chovateľov v zmysle § 48 zákona č. 39/2007 Z. z. ide o porušenie zákona, za ktorý orgán veterinárnej správy uloží pokutu od 100 € do 400 € pre fyzické osoby a od 400 € do 3500 € pre fyzické osoby podnikateľov alebo právnické osoby.
Dňa 06.11.2018 vydala Európska komisia Vykonávacie rozhodnutie komisie 2018/1669, ktorým sa ruší výnimka udelená rozhodnutím 2006/80/ES pre niektoré členské štáty vrátane Slovenskej republiky, o identifikácii a registrácii zvierat. Uvedeným rozhodnutím nastáva povinnosť registrácie chovov ošípaných v centrálnom registri hospodárskych zvierat už od jedného kusa ošípanej. Uvedená povinnosť vyplýva aj z § 40a zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

Na základe týchto skutočností Miestny úrad MČ Bratislava - Rača na žiadosť Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy  Bratislava – mesto, Polianky 8, 841 01 Bratislava  oznamuje všetkým neregistrovaným / registrovaným  chovateľom ošípaných, aby sa registrovali príp. aktualizovali v centrálnom registri hospodárskych zvierat v najkratšom možnom termíne a to doručením žiadosti na RVPS Bratislava – mesto, Polianky 8, 841 01 Bratislava, poštou, e-mailom: ZdravieZvierat.BA@svps.sk, prípadne osobne. 
Viac informácií chovatelia získajú: na telefónnom čísle: 02/64461207, 
e-mailovej adrese: ZdravieZvierat.BA@svps.sk  a na webovom portáli Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky:  http://www.mpsr.sk
Vyplnené tlačivo a Žiadosť  chovateľ doručí na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Bratislava - mesto Polianky 8, 84101 Bratislava.

V prípade potreby Vám s napísaním  žiadosti a vyplnením tlačiva pomôžeme na Miestnom úrade v Rači, oddelení životného prostredia č. dverí 26, č.t. 49112435.