Oznam stavebného úradu MČ Bratislava-Rača

Obrázok ku správe: Oznam stavebného úradu MČ Bratislava-Rača
18.03.2020 - Oznamy

Stavebný úrad oznamuje účastníkom správnych konaní zmenu pri uplatňovaní námietok počas mimoriadnych opatrení na Miestnom úrade MČ Bratislava-Rača.

Stavebný úrad oznamuje účastníkom konaní, vedených ku dnešnému dňu na stavebnom úrade v zmysle stavebného zákona (t. j.  konaní za účelom vydania rozhodnutia o  umiestnení stavby, stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia, povolenia odstránenia stavby, povolenia zmeny účelu užívania, konania vo veci prerokovania priestupku, resp. správneho deliktu...), že v súvislosti s preventívnymi opatreniami a minimalizovaním šírenia koronavírusu a ochorenia COVID-19 sa od 16. 3. 2020 nebudú konať ústne pojednávania, zvolané na mieste stavby, resp. na Miestnom úrade Bratislava-Rača. Tieto pojednávania a prerokovania sa budú konať v náhradných termínoch, o ktorých budú účastníci konania a dotknuté orgány a organizácie informované v dostatočnom časovom predstihu.

Účastníci správnych konaní, ktorí prevzali oznámenie o začatí konania na stavebnom úrade s možnosťou uplatniť námietky v lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, budú mať možnosť nahliadnuť do dokumentácie na stavebnom úrade až po ukončení mimoriadnych opatrení, po znovu otvorení Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rača. Lehota na uplatnenie námietok sa im úmerne k tomu predĺži.