Oznámenie o prerušení dodávky vody

Obrázok ku správe: Oznámenie o prerušení dodávky vody
16.07.2020 - Oznamy

BVS oznamuje, že dňa 14. 8. v čase od 8.00 hod do 15.00 hod bude prerušená dodávka vody z verejného vodovodu na uliciach Stupavská a Pri kolíske. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. ako prevádzkovateľ verejného vodovodu a v zmysle Zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, §32 ods.7 bod b) Vám oznamuje prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodu vykonávania plánovanej opravy verejného vodovodu.
 

Miesto prerušenia: Rača
Oblasť bez vody: ulice: Stupavská, Pri kolíske
Plánovaný začiatok prerušenia: 14. 8. 2020, 8:00
Plánovaný čas ukonečnia prerušenia: 14. 8. 2020, 15:00
Náhradné zásobovanie pitnou vodou: Nie
Spôsob a miesto náhradného zásobovania: 0
Doplňujúce informácie: Dovoľujeme si požiadať odberateľov v dotknutej oblasti o kontrolu vodovodných uzáverov vo svojich nehnuteľnostiach a v prípade potreby si pripraviť primerané zásoby vody.

Za spôsobené komplikácie sa Vám ospravedlňujeme avšak oprava daného úseku verejného vodovodu je potrebná z dôvodu poruchovej udalosti, ako aj z dôvodu zabezpečenia požadovanej kvality dodávanej pitnej vody. V prípade akýchkoľvek problémov s dodávkou vody môžete kontaktovať Poruchový dispečing BVS, a.s. s 24-hodinovou prevádzkou na bezplatnom
telefónnom čísle 0800 121 333.