Oznámenie o vstupe na pozemok - SPP

Obrázok ku správe: Oznámenie o vstupe na pozemok - SPP
04.02.2021 - Oznamy

SPP distribúcia, a.s. za účelom vykonávania rekonštrukcie plynovodov a plynárenského zariadenia, vstúpi vo verejnom záujme na cudzie pozemky a do cudzích objektov a zariadení, odstraňovať a okliešťovať stromy a iné porasty, upravovať trávnaté porasty, zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce plynárenské zariadenia, plynovody či zariadenia určené na ich ochranu, zabránenie ich porúch či havárii alebo na zmiernenie dôsledkov porúch alebo havárii na ochranu života, zdravia a majetku osôb a podobne vykonávať inú povolenú činnosť. Vstup na pozemky sa bude uskutočňovať v priebehu obdobia: 03/2021 – 11/2021.
 
Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s. ako držiteľ povolenia a prevádzkovateľ  distribučnej siete plynu, v súlade s § 11 ods. 3 Zák. č. 251/2012 Z.z. o energetike, týmto oznamuje vlastníkom nehnuteľností v k.ú. Rača, obce Bratislava: 

  • Ul. Vtáčikova cesta: v úseku od križovatky ulíc Vtáčikova cesta – Modrý chodník po križovatku ulíc Vtáčikova cesta – Alstrova
  • Ul. Alstrova: v úseku od domu Alstrova č. 1 po dom č. 9
  • Ul. Sadmelijská v úseku od križovatky ulíc Alstrova - Sadmelijská po ul. Sadmelijská č. 3
  • Ul. Sadmelijská č. 1
  • Ul. Úžiny
  • Ul. Novohorská v úseku od ul. Sadmelijská po ul. Barónka
  • Ul. Kadnárova: v úseku od ul. Hečkova po ul. Sadmelijská
  • Ul. Hečkova: v úseku od domu Hečkova č. 2 po dom č. 24
  • Ul. Strelkova: v úseku od domu Strelkova č. 1 po dom č. 3
  • Križovatka ulíc Kubačova – Čachtická

 
Za účelom vykonávania rekonštrukcie plynovodov a plynárenského zariadenia, vstúpia zamestnanci SPP distribúcia, a.s., resp. ním poverené a spôsobilé osoby vo verejnom záujme na cudzie pozemky a do cudzích objektov a zariadení, odstraňovať a okliešťovať stromy a iné porasty, upravovať trávnaté porasty, zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce plynárenské zariadenia, plynovody či zariadenia určené na ich ochranu, zabránenie ich porúch či havárii alebo na zmiernenie dôsledkov porúch alebo havárii na ochranu života, zdravia a majetku osôb a podobne vykonávať inú povolenú činnosť.