Podpora opatrovateľskej služby

Obrázok ku správe: Podpora opatrovateľskej služby
29.01.2020 - Služby

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky realizuje dopytovo-orientovaný projekt.
PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY
 
Názov projektu: Posilnenie komunitnej starostlivosti prostredníctvom podpory opatrovateľskej služby v MČ Bratislava-Rača
Kód projektu v ITMS+: 312041R244
Miesto realizácie projektu: Mestská časť Bratislava-Rača
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01
Použitý systém financovania: systém refundácie

Trvanie projektu: marec 2019 – apríl 2021

Hlavná aktivita projektu: poskytovanie opatrovateľskej služby
Účelom Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je spolufinancovanie schváleného Projektu prijímateľa, a to poskytnutie NFP v rámci:
Operačný program: Ľudské zdroje
Fond: Európsky sociálny fond
Prioritná os: 4 Sociálne zabezpečenie
Investičná priorita: 4.2 Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu
Špecifický cieľ: 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

Schéma pomoci: Schéma štátnej pomoci na podporu opatrovateľskej služby (schéme štátnej pomoci vo forme náhrady za služby všeobecného hospodárskeho záujmu) na dosiahnutie cieľa Projektu: cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa, buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu, alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu

Opis projektu:
Projekt „Podpora opatrovateľskej služby“ je zameraný na podporu zotrvania osôb odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby v prirodzenom domácom prostredí a znížení dopytu po inštitucionálnej starostlivosti (po pobytových zariadeniach napr. zariadení pre seniorov).
Mestská časť Bratislava-Rača v zmysle § 41 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“), poskytuje opatrovateľskú službu v domácom prostredí osobám, ktoré sú z dôvodu svojho veku, pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav odkázané na pomoc inej osoby pri každodenných aktivitách.
Každý občan, ktorý splní podmienky – má právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na domácu opatrovateľskú službu má právo požiadať o opatrovateľskú službu. Mestská časť Bratislava-Rača poskytuje opatrovateľskú službu len na svojom území.
Účelom domácej opatrovateľskej služby je ochrana občanov pred sociálnym vylúčením a podpora spoločenského začlenenia a zabezpečenie základných ľudských práv – ochrany života a zdravia a zabezpečenie dôstojnosti a integrity jednotlivca – fyzickej osoby. Opatrovateľská služba poskytuje komplexnú sociálnu službu t.j. pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť, pri základných sociálnych aktivitách v zmysle prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách.

Počet podporených pracovných miest opatrovateľov: 20

Výška nenávratného finančného príspevku: 290 700,00 EUR

Výsledok projektu:
Realizáciou projektu sa prispeje v Mestskej časti Bratislava-Rača k:
- zvýšeniu informovanosti verejnosti o opatrovateľskej službe,
- podpore zotrvania odkázaných osôb v prirodzenom domácom prostredí,
- upriameniu pozornosti prijímateľov sociálnych služieb a ich rodín na terénnu sociálnu službu, a tým podpora zníženia dopytu po inštitucionálnej starostlivosti,
- podpore samostatnosti odkázaných osôb, posilneniu ľudskej dôstojnosti,
- podpore zosúladenia pracovného a rodinného života členov rodín odkázaných fyzických osôb,
- podpore odborného rozvoja pracovníkov v pozícii opatrovateľ/opatrovateľka s dôrazom na poskytovanie kvalitnej sociálnej služby v prirodzenom prostredí klienta.
 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.est.gov.sk
www.employment.gov.sk
www.ia.gov.sk