Poskytovanie nenávratných dotácií

VZN č. 3/2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom nadobúda účinnosť 01.01.2017