Použitý olej môžete odovzdávať na miestnom úrade

07.01.2019 - Oznamy

Zberný dvor Pri Šajbách v Mestskej časti Bratislava - Rača, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť OLO a.s. Bratislava bude zatvorený do 15.04.2019. Vzhľadom k tomu, nebude možné do uvedeného dátumu odovzdávať odpad - jedlé oleje a tuky zaradené podľa prílohy č. 1 k Vyhláške MŽP SR  č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov pod katalógové číslo 200 125 – ostatný odpad.

Tento odpad (použitý kuchynský olej) bude možné od 8.1.2019 odovzdať do hnedých zberných nádob v budove Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Rača  na Kubačovej ulici 21 (vpravo od vchodu pred oddelením životného prostredia).
 
Za pochopenie ďakujeme.
 

                                            Oddelenie ŽP