Pozor na vznik požiaru pri zimnom vykurovaní

04.12.2018 - Oznamy

Blíži sa zima. Obloha sa zahaľuje čiernymi mrakmi, teplomer ukazuje nižšie a nižšie hodnoty. V masovokomunikačných prostriedkoch sme už zaznamenali správy o prvých požiaroch. V zime je nebezpečenstvo vzniku požiaru väčšie než v inom období roka. Používame rôzne vykurovacie a vyhrievacie zariadenia. Je preto na mieste pripomenúť občanom, že zákon o ochrane pred požiarmi ukladá fyzickým osobám:
„Konať tak, aby nedošlo k vzniku požiaru pri prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov, zariadení ústredného vykurovania a iných spotrebičov, pri skladovaní, ukladaní a používaní horľavých látok a pri manipulácii s otvoreným ohňom.“
Keďže lepšie je požiarom v tomto období predchádzať MČ Bratislava-Rača Vám ponúka niekoľko pravidiel a rád, na ktoré by ste počas vykurovacieho nemali zabudnúť:

  • ak používate lokálne vykurovacie teleso, neprekurujte ho, neskladujte v jeho blízkosti horľavé a ľahko zápalné materiály, nenechávajte ho bez dozoru, dbajte, aby bolo umiestnené na nehorľavej podložke,
  • nepoužívajte k zakurovaniu horiace kvapaliny, napr. benzín, petrolej, denaturovaný lieh,
  • popol z vykurovacích telies vysýpajte do nehorľavých nádob,
  • majte v dobrom technickom stave komíny a sopúchy,
  • v zimnom období vytvárajú nebezpečenstvo aj domáce drevené údiarne, venujte im preto pozornosť,
  • ak používate na temperovanie rôzne elektrické teplovzdušné ohrievače, dodržujte návod výrobcu na jeho použitie, nedávajte ich do blízkosti horľavých bytových textílií (záclony, závesy) neponechávajte ich bez dozoru,
  • majte vykonané revízie plynových kotlov a revízie elektroinštalácie
Len dôsledným dodržiavaním týchto rád predídete vzniku požiarov vo vašich domovoch. Zamyslite sa nad nimi. Využite túto možnosť, aby ste Vy a celá rodina prežili zimné vykurovacie obdobie, Vianočné sviatky spokojne a bez obáv z požiarov. Požiar na Vianočných trhoch v Bratislave, kde došlo k požiaru pri manipulácii s propanbutanovou nádobou a musela byť vykonaná evakuácia ľudí z námestia, je príkladom, že oheň je dobrý pomocník, ale zlý pán..
 
                                                                               Ing. Gabriel Lovecký 
                                                                               preventivár PO MČ Bratislava-Rača