Pracovná ponuka - Vedúca oddelenia kultúry a komunikácie

Obrázok ku správe: Pracovná ponuka - Vedúca oddelenia kultúry a komunikácie
13.05.2019 - Oznamy

Mestská časť Bratislava – Rača, Kubačova ul. č. 21, 831 06 Bratislava prijme do pracovného pomeru Vedúcu oddelenia kultúry a komunikácie. Náplň práce:

 • zodpovedá za plnenie všetkých úloh, ktoré vyplývajú z organizačného poriadku a ďalších vnútorných predpisov ako aj z úloh delegovaných prednostkou
 • zúčastňuje sa zasadnutí miestneho zastupiteľstva, prípadne zabezpečí účasť zamestnancov oddelenia
 • zodpovedá za prípravu odpovedí na dotazy a interpelácie členov zastupiteľstva
 • zabezpečuje prípravu materiálov pre zastupiteľstvo, radu a komisie
 • zodpovedá za plnenie uznesení zastupiteľstva, rady a komisií
 • koordinuje činnosť oddelenia s ostatnými útvarmi miestneho úradu
 • zabezpečuje rozdelenie pošty a administratívy jednotlivým pracovníkom oddelenia a jej  zaevidovanie
 • zabezpečuje a koordinuje prípravu a realizáciu kultúrnych projektov mestskej časti
 • tvorí, organizuje a zabezpečuje kultúrno-spoločenské podujatia nadregionálneho dosahu (Vinobranie, Hody)
 • podieľa sa na príprave rozpočtu na kultúrne podujatia, inventáru a technického vybavenia kultúrnych zariadení MČ
 • v spolupráci s referentkami kultúry sa podieľa na personálnom zabezpečení kultúrno-spoločenských podujatí
 • plánovanie, organizovanie a zabezpečovanie ATL a BTL komunikačných foriem a aktivít pre podporu kultúrneho, spoločenského, športového, ekonomického života a imidžu mestskej časti
 • rozvoj, vypracovávanie a realizácia cielených projektov, výber relevantných oblastí kultúrneho, spoločenského, športového a rozvojového života mestskej časti, výber a priraďovanie cieľových skupín sponzorov pre jednotlivé plánované aktivity
 • vytváranie spoločenských podujatí rôzneho druhu ako vyhľadávaných miest pre podporu a pozdvihnutie firemných značiek na trhu, vyhľadávanie nových príležitostí pre mestskú časť
 • podieľanie sa na spracovávaní podkladov pre propagáciu a pozitívne zviditeľňovanie pripravovaných a realizovaných aktivít mestskej časti za  účelom kvalitnej a pozitívnej prezentácie obyvateľom
 • spolupráca pri návrhoch riešení zefektívnenia využívania majetku obce
 • spolupráca s orgánmi štátnej správy, samosprávy, medzinárodnými organizáciami, partnerskými mestami, spolkami a združeniami so sídlom v obci pri rozvoji aktivít mestskej časti
 • príprava a  spracovávanie projektov na získanie grantov a dotácií
 • spolupracuje s grafikom pri výrobe POS/POP materiálov a obecných novín
 • identifikácia prípadných rizík spojených s realizáciou finančne náročných projektov
 • vyjednávanie a lobing pre podporované projekty
 
Požadované vzdelanie:
 • vysokoškolské vzdelanie I., II. stupňa
 • najmenej 3 roky praxe v požadovanej alebo obdobnej pracovnej pozícii
 
Platové podmienky: od 1400,- € do 1500,-€ brutto v závislosti od dĺžky praxe a skúseností
 
Ďalšie podmienky:
 • organizovanie a plánovanie práce
 • logické myslenie
 • aktívny prístup k práci a samostatnosť pri riešení úloh
 • komunikačné zručnosti
 • ochota preberať zodpovednosť
 • analyzovanie a riešenie problémov
  • spoľahlivosť
 • znalosť práce s počítačom: Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet - pokročilý
 
Ponúkané výhody:
 • skrátený týždenný pracovný čas na 37,5 h
 • 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce
 • príspevok do III. piliera – dôchodkové sporenie
 • odmeny pri pracovnom jubileu, variabilné odmeny
 • sociálny fond na kultúrno-spoločenské vyžitie
 • možnosť ubytovania v ubytovni zamestnávateľa
 
Možnosť nástupu: ihneď, pracovný pomer je na určitú dobu 1 roka s možnosťou predĺženia
 
Žiadosti spolu s profesijným životopisom zasielajte elektronickou poštou na margita.somorovska@raca.sk alebo ich doručte poštou, prípadne osobne  na adresu Mestská časť Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava 35.
Mestská časť si vyhradzuje právo písomne odpovedať len vybraným uchádzačom, ktorí budú spĺňať požiadavky.
 
Bližšie informácie podá prednostka MÚ Rača Mgr. Monika Burdová, tel. č. 02/49112431, monika.burdova@raca.sk 
personálny referát: Mgr. M. Somorovská, tel. č. 02/49112426, margita.somorovska@raca.sk