Pracovná príležitosť: riaditeľ/riaditeľka Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov v Rači

Obrázok ku správe: Pracovná príležitosť: riaditeľ/riaditeľka Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov v Rači
07.09.2020 - Oznamy

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja vyhlasuje výberové konanie na vytvorenie zoznamu na obsadenie pracovnej pozície riaditeľa/riaditeľky Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Bratislava-Rača. Miesto výkonu práce:   Pri vinohradoch 267, 831 06  Bratislava- Rača
Ponúkaný plat:  od 1.800,- € (odmeňovanie sa realizuje v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov)
Termín nástupu: Dohodou
 
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer na dobu určitú (po splnení zákonného predpokladu, ktorým je vymenovanie Zastupiteľstvom BSK podľa § 11 ods. 2 písmeno h) zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch zmena pracovného pomeru na dobu neurčitú)
 
Vzdelanie:         vysokoškolské  II. stupňa humanitného, ekonomického alebo právneho zamerania
Pozícia vhodná pre absolventa: Nie
Požadovaná prax: minimálne 3 roky riadiacej praxe alebo 5 rokov práce v zariadení sociálnych služieb
 
Náplň práce:

 • riadiť, organizovať a kontrolovať činnosť zariadenia s cieľom zabezpečiť plynulú prevádzku v zmysle platných právnych noriem;
 • vykonávať analytickú činnosť v súvislosti s návrhom plánu a rozpočtu riadenia;
 • analyzovať a vyhodnocovať hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami zariadenia;
 • vykonávať priebežnú a predbežnú kontrolu hospodárenia s verejnými prostriedkami;
 • zodpovedať za dodržiavanie počtu zamestnancov a mzdových prostriedkov, investičných a neinvestičných výdavkov;
 • vykonávať práce vo verejnom záujme súvisiace s poskytovaním sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb, uzatváranie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby fyzickej osobe, uzatváranie dodatkov k zmluve o poskytovaní sociálnej služby fyzickej osobe v prípade zmeny skutočností, ktoré sú predmetom zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
Ďalšie požiadavky na uchádzača:
 • písomne predložiť Koncepciu efektívneho riadenia Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Rača, Pri vinohradoch 267, 831 06 Bratislava (v max. rozsahu 4 strán);
 • znalosť legislatívy z oblasti poskytovania sociálnych služieb a rozpočtových pravidiel verejnej správy;
 • všeobecný prehľad;
 • organizačné, manažérske a komunikatívne zručnosti;
 • schopnosť viesť pracovný tím a motivovať podriadených zamestnancov;
 • bezúhonnosť.
Zoznam požadovaných dokladov:
 • doklad o dosiahnutom vzdelaní (overená kópia);
 • profesijný životopis s uvedením referencie;
 • výpis z registra trestov - nie starší ako tri mesiace;
 • Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Rača, Pri vinohradoch 267, 831 06 Bratislava (v max. rozsahu 4 strán).
Osobitné ustanovenie:
Požadované doklady je potrebné doručiť do podateľne Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava do 30.09.2020.  Obálku s materiálmi označiť  „Výberové konanie - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača, Pri vinohradoch 267, 831 06 Bratislava“ Neotvárať !
Na osobný pohovor budú pozvaní iba tí uchádzači, ktorí splnia stanovené podmienky.
 
 

Súbory na stiahnutie