Preventívna celoplošná deratizácia na území Bratislavského kraja – jeseň 2021

Obrázok ku správe: Preventívna celoplošná deratizácia na území Bratislavského kraja – jeseň 2021
01.10.2021 - Oznamy

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA BRATISLAVA hlavné mesto so sídlom v Bratislave,
Ružinovská 8, PSČ 820 09 Bratislava 29, P.O. Box 26
 
vyzýva na vykonanie

celoplošnej jesennej deratizácie (regulácia živočíšnych škodcov) na území všetkých obcí Bratislavského samosprávneho kraja v období od 01.10.2021 do 30.11.2021, s tým že :
 
I) obce vykonajú deratizáciu v objektoch a na verejných priestranstvách v správe alebo vlastníctve obcí ;

II) fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských, zdravotníckych, športovo-rekrea-čných, telovýchovných a kultúrnych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, administratívnych budov, skladov i skládok odpadov; fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby deratizáciu uskutočnia prostredníctvom opráv-nených firiem disponujúcich odbornou spôsobilosťou na vykonávanie činnosti: regulácia živočíšnych škodcov prípravkami určenými na profesionálne použitie ;

III) fyzické osoby – občania vykonajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných a prízemných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie; fyzické oso-by – občania deratizáciu môžu vykonať aj svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými biocídnymi prípravkami v malospotrebiteľských baleniach, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel.

Odôvodnenie:
Podľa § 12 ods. 2 zákona NR SR č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verej-ného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jedným z opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení je regulácia živočíšnych škodcov. Tieto opatrenia podľa ustanovení § 51 ods. 1 písm. a), § 52 ods. 1 písm. a) a § 53 písm. a) uvedeného zákona v y k o n á v a j ú všetky fyzické osoby – občania, fyzické osoby – podnikatelia, právnické osoby i obce.
Synantrópne myšovité hlodavce (potkany, myši) sú živočíšne škodce, ktoré dispo-nujú vysokou reprodukčnou schopnosťou, pričom za vhodných podmienok často dochádza k ich premnoženiu – jednak v stavbách a infraštruktúre ľudských sídiel a jednak aj v priľah-lých vonkajších priestoroch. Najmä v prípade ich premnoženia sa môžu stať významným pra-meňom alebo faktorom prenosu viacerých prenosných (= infekčných) ochorení ľudí i zvie-rat - a z tohto dôvodu môžu predstavovať činiteľa ohrozujúceho verejné zdravie.
Aby sa premnoženiu hlodavcov predišlo - a tak sa dosiahla minimalizácia prísluš-ného epidemiologického rizika v oblasti verejného zdravia - je potrebné pravidelne a celo-plošne vykonávať opatrenia na reguláciu populácií uvedených živočíšnych škodcov.
Jediným efektívnym spôsobom regulácie populácií škodlivých hlodavcov je pravidel-ná celoplošná deratizácia - vykonávaná najmenej dvakrát ročne biocídnymi prípravkami, určenými a schválenými na tento účel. Príslušný termín takejto akcie sa stanovuje podľa znalostí o reprodukčnom cykle živočíšnych škodcov, a to každoročne najprv v určených jarných (jarná fáza) a potom v určených jesenných (jesenná fáza) mesiacoch. Celoplošný a zároveň synchrónny výkon deratizácie má za cieľ zabezpečiť čo najefektívnejšiu likvidáciu škodcov na čo najväčšom území a má zároveň zabrániť ich migrácii z deratizačne ošetrených objektov a plôch do objektov takto neošetrených.