Preventívna kampaň OR PZ BA III: Šikana/kyberšikana

Obrázok ku správe: Preventívna kampaň OR PZ BA III: Šikana/kyberšikana
13.01.2022 - Oznamy

Vzhľadom na udalosti posledných dní, je potrebné zvyšovať povedomie o šikane/kyberšikane a jej dôsledkoch, a to najmä medzi deťmi. Šikanovanie je formou agresívneho správania. Medzi príčiny agresívneho správania patria aj výchovné vplyvy v rodine, sociálne kontakty, vplyv masmédií a iné. V dôsledku pandemickej situácie boli uzatvorené školy, čo malo vplyv na deti, a to nielen na ich vedomosti. Deti stratili kontakt s učiteľmi, spolužiakmi, kamarátmi, čo mohlo mať vplyv aj na ich psychiku; zvýšil sa počet depresií, ale aj nárast fyzického a psychického násilia.
Šikanovanie má cieľ, a tým je ublížovať druhému fyzicky alebo psychicky (opakovane). Útočník môže byť jeden alebo skupina detí/osôb. K šikanovaniu často dochádza medzi žiakmi v škole, ale aj cestou do a zo školy, ale rovnako aj v čase mimo vyučovania.

V každej skupine či už v škole, v práci alebo v inom kolektíve, sa nachádzajú ľudia, ktorí sú menej obľúbení. Pokiaľ v kolektíve prevažujú pozitívne hodnoty, vzájomná starostlivosť a súdržnosť, akákoľvek forma násilia bude potlačená.
Z hľadiska trestného zákona môžu prejavy šikanovania naplniť skutkovú podstatu trestného činu alebo priestupku. Agresori sa pri šikanovaní môžu v zmysle Trestného zákona dopustiť trestného činu ublíženie na zdraví (§ 155), obmedzovanie osobnej slobody (§ 183), lúpež (§ 188), vydieranie (§ 189), hrubý nátlak (§ 190), nátlak (§ 192), porušovanie domovej slobody (§ 194), sexuálne násilie (§ 200), sexuálne zneužívanie (§§ 201, 201a, 201b) krádež (§ 212), neoprávnené užívanie cudzej veci (§ 215), poškodzovanie cudzej veci (§ 245), nebezpečné vyhrážanie (§ 360), nebezpečné prenasledovanie (§ 360a), výroba detskej pornografie (§ 368), rozširovanie detskej pornografie (§ 369), prechovávanie detskej pornografie (§ 370), ohováranie (§ 373a).

Dňa 1.7.2021 nadobudla účinnosť novela Trestného zákona, ktorou bola medzi trestné činy zaradená „kyberšikana“ – nebezpečné elektronické obťažovanie (§ 360b), ktorá je páchaná prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, počítačového systému alebo počítačovej siete. Tento trestný čin je reakciou na presun aktivít z reálneho do digitálneho sveta.

Je dôležité aby deti vedeli, že sú trestnoprávne zodpovedné za svoje konanie dovŕšením veku 14 rokov (s výnimkou trestného činu sexuálne zneužívanie, kde je hranica trestnej zodpovednosti 15 rokov). Mnoho mladých ľudí o tejto vekovej hranici nevie, alebo si neuvedomujú, že dosiahnutím tohto veku nesú zodpovednosť za svoje konanie. V prípade takéhoto nevhodného správania maloletých detí, môže byť okrem iného uložené výchovné opatrenie, ktorým sa určí nad výchovou maloletého dohľad, taktiež môže súd uložiť maloletému dieťaťu a jeho rodičom podrobiť sa sociálnemu alebo odbornému poradenstvu v špecializovaných zariadeniach.

To čo sa môže javiť ako nevinná zábava, môže mať dlhodobé následky. Rany po šikanovaní môžu pretrvávať po celý život, a to najmä tie, ktoré zanechajú stopu na psychike obete. Šikanovanie môže viesť až k situácii, že si obeť siahne na život.

Venujte pozornosť tomu, čo sa okolo Vás deje, rozprávajte sa s deťmi o šikane/kyberšikane, vysvetlite im, že akékoľvek násilie voči inému je neprípustné a nič ho neospravedlňuje. Povzbuďte deti, aby o šikane rozprávali, pomohli odhaliť páchateľov a postavili na stranu obete.

V prípade, že máte podozrenie z páchania trestnej činnosti, ihneď kontaktujte Policajný zbor na číslo 158.

Zdroj: TS Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave III
Vajnorská 25, 832 56 Bratislava