Príspevky pre mnohodetné rodiny

08.02.2018 - Oznamy

Hlavné mesto môže poskytnúť finančný príspevok rodine najmenej so štyrmi nezaopatrenými deťmi, trvalým bydliskom na území hlavného mesta, na základe žiadosti zákonného zástupcu detí, ktorý sa o deti osobne stará v zmysle nižšie uvedených platných Zásad poskytnutia finančného príspevku mnohodetným rodinám. Aj na rok 2018 sú v rozpočte hlavného mesta schválené finančné prostriedky pre mnohodetné rodiny, o ktoré môžu záujemcovia požiadať.
 
Kompletné žiadosti môžete podávať v čase od 1. júna do 31. augusta príslušného kalendárneho roku. Súčasťou žiadosti sú fotokópie rodných listov detí, doklad o uhradení platieb a potvrdenie z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého bydliska o poberaní príspevku a prídavku na dieťa.

Viac informácií TU