Príspevok za ubytovanie odídenca

Obrázok ku správe: Príspevok za  ubytovanie odídenca
30.06.2022 - Oznamy

AKTUALIZOVANÉ v súlade s novým nariadením vlády č. 218/2022 zo dňa 21. júna 2022.

UPOZORNENIE: Vzhľadom na aktuálne nariadenie vlády č. 218/2022, ktorým vláda predĺžila možnosť poskytovania príspevku za ubytovanie odídencov, ubytovatelia, ktorí majú s odídencami podpísanú zmluvu do 30. júna 2022, sú povinní podpísať dodatok k nej, resp. uzavrieť novú zmluvu, a to konca júna 2022 a následne ju do 8. júla 2022 predložiť mestskej časti spolu s výkazom o počte nocí, počas ktorých poskytli ubytovanie.

Zmluvy uzatvorené na dobu dlhšiu ako do konca júna 2022 zostávajú v platnosti. 
Zároveň upozorňujeme ubytovateľov, že Ministerstvo vnútra SR k 23.06.2022 aktualizovalo vzor výkazov o výške príspevku za ubytovanie. 

Poskytovanie príspevku za ubytovanie osôb  s udelených štatútom dočasného útočiska upravuje aktuálna novela zákona o azyle účinná od 7. júna 2022. Príspevok ubytovateľom vyplácajú samosprávy z prostriedkov poukázaných z ministerstva vnútra. Podrobnosti a postup pri vyplácaní príspevku upravuje aktuálne nariadenie č. 218/2022 vlády účinné od 21. júna 2022. Výška príspevkov oprávneným osobám sa zvyšuje, vyplácať sa budú do 30. septembra 2022.

Príspevok za ubytovanie odídenca sa poskytuje oprávnenej osobe, ktorou je: 
 
- osobe, ktorá vlastní nehnuteľnosť slúžiacu na bývanie v jej územnom obvode a ktorá v nej poskytne bezodplatne ubytovanie odídencovi
Výška príspevku za ubytovanie:
8,00 eur za jednu noc ubytovania každého odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov;
4,00 eura za jednu noc ubytovania každého odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.

- právnickej osobe, ktorá poskytuje bezodplatne ubytovanie odídencovi v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie, ktoré vlastní alebo spravuje na základe predpisu, ak takéto ubytovanie neposkytuje na základe živnostenského oprávnenia
Výška príspevku za ubytovanie:
- 12,00 eur za jednu noc ubytovania každého odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov;
6,00 eura za jednu noc ubytovania každého odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.

Príspevok sa poskytuje za noc ubytovania odídenca. Príspevok možno poskytnúť najviac za sedem nocí poskytovania ubytovania prechádzajúcich dňu poskytnutia dočasného útočiska odídencovi, najskôr však od 26. februára 2022. 
 
Povinnosti oprávnenej osoby pri uplatňovaní príspevku za ubytovanie v nehnuteľnosti slúžiacej na bývanie
Oprávnená osoba je povinná predložiť mestskej časti originál zmluvy o poskytnutí ubytovania odídencovi.  V tejto súvislosti upozorňujeme, že v prípade, ak je nehnuteľnosť, v ktorej sa poskytuje ubytovanie odídencovi v podielovom spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov, je potrebné aby bol každý spoluvlastník v zmluve uvedený ako oprávnená osoba a aby zmluvu aj podpísal. Za odídenca, ktorý nenadobudol plnoletosť uzatvára zmluvu jeho zákonný zástupca, blízka osoba alebo súdom ustanovený opatrovník.

Zmluvu možno predložiť:
osobne kedykoľvek počas stránkových hodín podateľne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Rača, Kubačova 21:
Pondelok:    8:00 – 12:00  13:00 – 17:00
Utorok:        8:00 – 12:00      13:00 -15:00
Streda:        8:00 – 12:00       13:00 – 17:00
Štvrtok:       8:00 – 12:00      13:00 – 14:30
Piatok:        8:00 – 12:00 

zaslaním poštou s označením na obálke: Príspevok za ubytovanie na adresu: Mestská časť Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava. S uvedením telefónneho čísla oprávnenej osoby a odídenca.  

Prílohou zmluvy o poskytnutí ubytovania odídencovi musí byť kópia dokladu o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC“ alebo s označením „DOČASNÉ ÚTOČISKO“ a čestné vyhlásenie oprávnenej osoby súvisiace so zánikom/ukončením nájmu po vyhlásení mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR. 

Následne je oprávnená osoba povinná do 5 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom poskytla ubytovanie odídencovi predložiť mestskej časti výkaz pre fyzické osoby alebo výkaz pre právnické osoby, ktorý obsahuje počet nocí, počas ktorých bolo odídencovi skutočne poskytované ubytovanie a ďalšie údaje uvedené vo vzore výkazu, ktorý je zverejnený na webovom sídle Ministerstva vnútra SR.

Výkaz možno doručiť:
osobne kedykoľvek počas stránkových hodín do podateľne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Rača, Kubačova 21:
Pondelok:             8:00 – 12:00  13:00 – 17:00
Utorok:                 8:00 – 12:00 13:00 -15:00
Streda:                 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Štvrtok:                8:00 – 12:00  13:00 – 14:30
Piatok:                 8:00 – 12:00 
 
elektronicky na e-mailovú adresu: ekonomika@raca.sk; podpísaný zaručeným elektronickým podpisom;
zaslaním poštou na adresu Mestská časť Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava. 

Ak si oprávnená osoba uplatňuje príspevok aj za dni predchádzajúce dňu poskytnutia dočasného útočiska odídencovi, a tieto dni pripadli na mesiac február 2022, oprávnená osoba zahrnie údaje za dni ubytovania v mesiaci február 2022 do výkazu za mesiac marec 2022.
 
Povinnosti oprávnenej osoby pri uplatňovaní príspevku za ubytovanie v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie
 

Vyššie uvedené povinnosti oprávnenej osoby pri uplatňovaní príspevku za ubytovanie, ktorá poskytuje ubytovanie v nehnuteľnosti slúžiacej na bývanie sa vzťahujú aj na ďalšiu oprávnenú osobu, a to právnickú osobu, ktorá poskytuje ubytovanie v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie, ktoré vlastní alebo spravuje na základe predpisu, ak takéto ubytovanie neposkytuje na základe živnostenského oprávnenia.

Okrem týchto povinností je však táto oprávnená osoba, pred začatím poskytovania ubytovania odídencom v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie povinná oznámiť mestskej časti, v ktorej územnom obvode je takáto budova, celkovú ubytovaciu kapacitu nebytovej budovy slúžiacej na krátkodobé ubytovanie. Oznámenie možno vykonať vyplnením formulára Oznámenie právnickej osoby, .

Oznámenie možno doručiť:
osobne kedykoľvek počas stránkových hodín do podateľne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Rača, Kubačova 21:
Pondelok: 8:00 – 12:00  13:00 – 17:00
Utorok:  8:00 – 12:00     13:00 -15:00
Streda: 8:00 – 12:00      13:00 – 17:00
Štvrtok:  8:00 – 12:00     13:00 – 14:30
Piatok:  8:00 – 12:00 

elektronicky na e-mailovú adresu: ekonomika@raca.sk podpísané zaručeným elektronickým podpisom;
zaslaním poštou s označením na obálke: Príspevok za ubytovanie na adresu: Mestská časť Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava. S uvedením telefónneho čísla oprávnenej osoby a odídenca.  

Povinnosti odídenca v súvislosti s príspevkom za ubytovanie
Každý odídenec, ktorému oprávnená osoba poskytuje ubytovanie je povinný raz mesačne počas poskytovania ubytovania osobne oznámiť mestskej častiže mu oprávnená osoba poskytuje ubytovanie prostredníctvom vyplnenia formulára Oznámenie o poskytovaní ubytovania. Táto povinnosť sa prvý krát uplatní počas poskytovania ubytovania v mesiaci apríl 2022. Prosíme preto oprávnené osoby, aby o tejto povinnosti informovali odídencov, ktorým poskytujú ubytovanie a aby im túto povinnosť pravidelne (mesačne) pripomínali.

Oznámenie poskytovania ubytovania môžu odídenci vykonať na prvom kontakte Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Rača, Kubačova 21:

Pondelok: 8:00 – 12:00  13:00 – 17:00
Utorok:  8:00 – 12:00 13:00 -15:00
Streda: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Štvrtok:  8:00 – 12:00  13:00 – 14:30
Piatok:  8:00 – 12:00 

Informácie o vyplácaní príspevku
Maximálna výška príspevku:
Ak oprávnená osoba poskytuje ubytovanie odídencovi v nehnuteľnosti slúžiacej na bývanie, ktorá má:
- jednu obytnú miestnosť a súhrnná suma príspevkov poskytovaných v súlade s nariadením vlády by presiahla 570 eur, čo aj len za časť kalendárneho mesiaca, príspevok v súhrnnej sume za všetkých odídencov ubytovaných v tejto nehnuteľnosti sa poskytuje v sume 570 eur za kalendárny mesiac,
- dve obytné miestnosti a súhrnná suma príspevkov poskytovaných v súlade s nariadením vlády by presiahla 860 eur, čo aj len za časť kalendárneho mesiaca, príspevok v súhrnnej sume za všetkých odídencov ubytovaných v tejto nehnuteľnosti sa poskytuje v sume 860 eur za kalendárny mesiac,
- tri obytné miestnosti a súhrnná suma príspevkov poskytovaných v súlade s nariadením vlády by presiahla 1140 eur, čo aj len za časť kalendárneho mesiaca, príspevok v súhrnnej sume za všetkých odídencov ubytovaných v tejto nehnuteľnosti sa poskytuje v sume 1140 eur za kalendárny mesiac,
- štyri a viac obytných miestností a súhrnná suma príspevkov poskytovaných v súlade s nariadením vlády by presiahla 1430 eur, čo aj len za časť kalendárneho mesiaca, príspevok v súhrnnej suma za všetkých odídencov ubytovaných v tejto nehnuteľnosti sa poskytuje v sume 1430 eur za kalendárny mesiac.

Príspevok oprávnenej osobe, ktorá poskytuje ubytovanie odídencovi v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie sa poskytuje za noc ubytovania odídenca v sume v súlade s nariadením vlády, najviac za ubytovanie takého počtu odídencov, ktorý zodpovedá rozsahu oznámenej ubytovacej kapacity. Ak sa v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie nachádza byt, na určenie súhrnnej sumy príspevkov za ubytovanie odídencov v tomto byte sa použije obmedzenie uvedené vyššie pri nehnuteľnosti slúžiacej na bývanie.

Ministerstvo vnútra SR by malo mestskej časti poskytnúť sumu zodpovedajúcu príspevkom uplatneným oprávnenými osobami za príslušný kalendárny mesiac do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa príspevok poskytuje. Následne mestská časť do 5 pracovných dní od prijatia sumy poukázanej ministerstvom vyplatí jednotlivým oprávneným osobám ich príspevky.

Príspevok bude oprávnenej osobe vyplatený na účet vedený v banke alebo pobočke zahraničnej banky uvedený v zmluve o poskytnutí ubytovania odídencovi. Ak oprávnená osoba takýto účet nemá zriadený, príspevok jej bude vyplatený v hotovosti v pokladni MiU Bratislava-Rača, Kubačova 21 v nasledovných dňoch a časoch:
Pondelok 8:00 – 17:00
Streda: 8:00 – 17:00
Piatok:  8:00 – 12:00

 
 
Postup:

  • do 5 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca ubytovateľ odovzdá obci výkaz;
 
  • obec zosumarizuje všetky výkazy od všetkých prenajímateľov a spracuje ich do jednotného prehľadu o uplatnených príspevkoch, ktorý pošle ministerstvu vnútra do 15. dňa v kalendárnom mesiaci
 
  • ministerstvo vnútra  po verifikácii a spracovaní doručených prehľadov poukáže príslušnú sumu obci do konca kalendárneho mesiaca
 
  • obec vyplatí príspevky prenajímateľom do 5 pracovných dní od prijatia prostriedkov od ministerstva.