Projekt budúcej škôlky na Novohorskej odišiel na ministerstvo, držte palce pri jeho posudzovaní

Obrázok ku správe: Projekt budúcej škôlky na Novohorskej odišiel na ministerstvo, držte palce pri jeho posudzovaní
19.04.2017 - Oznamy

Dňa 18.04.2017 Rača podala na riadiaci orgán Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR projekt „Vytvorenie infraštruktúry pre materskú školu na Novohorskej ul. 1“. Na fotografii je projekt budúcej materskej školy v zabalenom stave, ktorý bol odoslaný na ministerstvo. Cieľom projektu je zvýšenie kvalitnej predprimárnej zaškolenosti detí v MČ Bratislava-Rača prostredníctvom rozšírenia infraštruktúry materských škôl zaradených do siete škôl a školských zariadení. Jeho predmetom je komplexná rekonštrukcia a nadstavba budovy na Novohorskej ul. 1, ktorú mestská časť kúpila za účelom zriadenia novej materskej školy, a ktorá spočíva v nadstavbe a stavebno-technických úpravách existujúceho objektu pre potreby MŠ, stavebno-technické úpravy areálu MŠ a zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy MŠ.
Projektovú dokumentáciu pripravil architektonický ateliér ixypsilon s.r.o.  Bratislava. Rozpočet stavby je vo výške 851 tis. €. Predpokladaná kapacita novovzniknutej materskej školy bude 4 triedy t.j. 90 detí. Oprávnené výdavky sú v rámci tejto výzvy stanovené vo výške 6.700 € na jedno novovytvorené miesto, ostatné financovanie zabezpečí MČ Bratislava-Rača z vlastných zdrojov.
V najbližších týždňoch bude prebiehať hodnotenie projektov zo strany riadiaceho orgánu a verejné obstarávanie zhotoviteľa stavby zo strany mestskej časti. Zároveň mestská časť zriadila novú materskú školu na Novohorskej ulici a požiadala o jej zaradenie do siete škôl a školských zariadení. Plánovaný termín otvorenia novej MŠ je 01.09.2018.