Projekt YOUMIG

Projekt YOUMIG sa zameriava na posilnenie inštitucionálnych kapacít, na získanie relevantných údajov o migrácii s osobitným zreteľom na vekovú skupinu 15- až 34-ročných.
Do projektu je zapojených 19 partnerov z 8 krajín Dunajského
regióna. youmig_plagatZa Slovensko v ňom vystupuje mestská časť Rača ako lokálny partner Inštitútu informatiky a štatistiky.


Riešená problematika patrí na Slovensku k aktuálnym a spoločensky veľmi závažným, má dopady aj na lokálnu úroveň, teda na fungovanie obcí. MČ Rača očakáva od účasti v projekte príspevok k zlepšeniu a sprehľadneniu evidencie migračných pohybov obyvateľstva. Komunikácia, výmena skúseností a hľadanie spoločných riešení s domácimi aj zahraničnými partnermi by mali prispieť k lepšej možnosti ovplyvňovať migračné procesy v súlade so záujmami obce.

Výsledky projektu, získané skúsenosti a domáce aj zahraničné kontakty chce MČ Rača využiť na zlepšenie a sprehľadnenie evidencie obyvateľstva, na prípravu stratégií týkajúcich sa problematiky migrácie mladých v širšom kontexte, ako aj na zlepšenie informovanosti pracovníkov miestneho úradu, zástupcov miestnej samosprávy a obyvateľov obce o problematike migrácie.


V máji sa v Rači konalo stretnutie lokálnych partnerov


youmig_raca_1                  youmig_raca_2

youmig_raca_4                  youmig_raca_14

youmig_raca_5                  youmig_raca_6

V úvode predniesol úvodné slovo starosta mestskej časti Rača Mgr. Peter Pilinský, aby predstavil a vysvetlil dôvod, prečo sa mestská časť Rača zapojila do projektu a ako je pre račiansku samosprávu dôležité participovať na tomto nadnárodnom projekte.

youmig_raca_8                  youmig_raca_9

Nasledoval odborný výklad pána Branislava Šprochu zo spoločnosti Infostat, ktorý novinárom veľmi dôkladne a podrobne vysvetlil hlavné koncepcie a ciele projektu YOUMIG, predstavil jednotlivých partnerov, či už jednotlivé štáty alebo lokálnych partnerov, ktorí sa v celkovej koncepcii projektu javia ako najdôležitejší partneri. Ukázalo sa, že  téma migrácie mladých ľudí je pre médiá veľmi zaujímavá téma na spracovanie spravodajských príspevkov, grafy a čísla, ktoré boli prezentované, sa stretli so záujmom prítomných. V rámci debaty sa prejednávali možnosti samosprávy získavať a uchovávať informácie o pohybe mladých ľudí smerom von z Rače ale aj smerom naspäť. Vysvetlilo sa tiež, že do projektu YOUMIG sú zapojené krajiny, ktoré sú súčasťou dunajského regiónu a majú aj dôležitú úlohu z hľadiska migrácie. Niektoré z nich sú totiž z pohľadu migrácie sú stratové - Rumunsko, Bulharsko, Srbsko, iné zase sú migračným cieľom – Nemecko a Rakúsko. Nakoniec sú medzi nimi krajiny, ktoré aj strácajú aj získavajú zároveň - Slovensko, Maďarsko a Slovinsko.

youmig_raca_10                  youmig_raca_15

Z debaty vyplynula potreba viac sa sústrediť na dátové základne, na harmonizáciu údajov a legislatívne podchytenie migrácie.
Tlačová konferencia trvala dohromady cca hodinu a pol, rozvinutá debata ukázala, že téma migrácie mladých ľudí je veľmi zaujímavá téma, poskytujúca množstvo podnetov.

youmig_Raca_11                   youmig_raca_13
 

Článok v novinách 

Projekt YOUMIG bol odprezentovaný v spravodajskom mesačníku Račiansky výber.

clanok
Vydanie so spomínaným článkom je uverejnené v kompletnej verzii tu, na strane 4.
 

Reportáž v televízii


O stretnutí lokálnych partnerov a projekte YOUMIG natočila reportáž aj Televízia Bratislava. 

Pozrieť si ju môžete tu:

tvba_1
 

Slovenská verzia informačného letáku k projektu YOUMIG


bulletin_novy


youmig_2