Rača bude mať novú škôlku

Obrázok ku správe: Rača bude mať novú škôlku
21.08.2019 - Školstvo

V priebehu letných prázdnin sa obrátilo na Oddelenie školstva viacero obyvateľov Rače s otázkami týkajúcimi sa materskej školy, ktorá bude mať sídlo v novozrekonštruovanom objekte na Novohorskej ulici č. 1. V nasledujúcich riadkoch sa pokúsime odpovedať na otázky, ktoré najviac zaujímajú rodičov detí v predškolskom veku, ktorí majú záujem o túto škôlku.
 
1.Prečo sa škôlka neotvorí od 2. septembra?
Pretože ešte nie je ukončená rekonštrukcia a stále prebiehajú stavebné úpravy budovy. Po ukončení stavebných prác musí prebehnúť proces kolaudácie stavby a schválenie budovy príslušnými orgánmi. Po skolaudovaní budovy musí byť škôlka riadne zapísaná do siete škôl a následne bude mať poverená riaditeľka plné ruky práce. Popri vybavovaní úkonov súvisiacich s právnou subjektivitou MŠ, prijímaním pedagogických a nepedagogických zamestnancov, uzatváraním zmlúv s dodávateľmi a plnení ďalších povinností, bude mať na starosti doladenie interiéru a exteriéru materskej škôlky tak, aby sa v nej deti cítili dobre. 
 
2. Koľko rodičov podalo prihlášku do škôlky Novohorská?
Mestská časť Bratislava-Rača od  konca marca 2019 prevzala 132 vyplnených tlačív, v ktorých sú vyjadrené predbežné záujmy o prijatie dieťaťa do škôlky Novohorská 1.
 
3. Musia rodičia podať ešte aj riadnu prihlášku?
Pripomíname všetkým záujemcom, že tlačivo predbežného záujmu nenahrádza riadnu prihlášku do materskej školy, ktorej súčasťou je aj  potvrdenie od pediatra. Po kolaudácii budovy MŠ poverená riaditeľka vyzve zákonných zástupcov detí, aby podali riadnu prihlášku aj s potvrdením pediatra, že dieťa môže ísť do kolektívu. Ak je dieťa v starostlivosti špecialistov, psychológa alebo má špecifické potreby pri vzdelávaní je dôležité priložiť k prihláške aj odborné vyjadrenie.
 
4. Kedy sa škôlka otvorí?
Poverená riaditeľka zrealizuje prijímací proces a vydá rozhodnutia o prijatí/neprijatí. Predpokladáme, že škôlka bude sprevádzkovaná ešte v jesenných mesiacoch najneskôr do konca kalendárneho roka 2019.
 
5. Koľko detí bude prijatých? Aká je kapacita škôlky?
Škôlka prijme cca. 85 detí. Pri stanovení kapacity materskej školy bude mať dôležité slovo hygienička z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave, ktorá  na základe zákonných kritérií posúdi a stanoví presnú kapacitu Materskej školy, Novohorská 1.
 
6. Bude Rača aj naďalej vyplácať finančný príspevok na súkromné škôlky?
Viacerí doteraz využívali služby súkromných predškolských zariadení a čerpali nenávratný finančný príspevok na kompenzáciu úhrady umiestnenia detí v súkromných materských školách z dôvodu oddialenia termínu sprevádzkovania Materskej školy, Novohorská 1. Od 1.7.2019 v zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rača č. UZN 469/18/09/18/P už stratili nárok na čerpanie tohto príspevku a mestská časť neuvažuje o pokračovaní jeho poskytovania, pretože MŠ Novohorská 1 bude tento rok sprevádzkovaná.
 
7. Aké sú šance na prijatie môjho dieťaťa?
Veľkú šancu na prijatie do Materskej školy, Novohorská 1 budú mať deti päťročné, štvorročné a trojročné s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava - Rača, ktoré neboli prijaté na základe zápisu do MŠ na jar 2019. Predškoláci, ktorí sú každoročne uprednostňovaní pri prijímaní na predprimárne vzdelávanie, sú pre školský rok 2019/2020 už prijatí do ostatných materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Rača.
 
8. Aké práce prebiehajú aktuálne na stavbe?
Dokončuje sa osádzanie okien, úpravy vnútorných stien, podláh. Dorába sa kúrenie a následne sa budú dorábať zvyšné priečky, a zároveň prebieha zatepľovanie posledného traktu a pokračovať sa bude úpravou fasády. Podľa stavebníka je predpoklad ukončenia prác do konca septembra.

 
Angelika Bezděková
Autor fotografií: Michal Drotován