Rača chce rozšíriť priestory detských jaslí na Tbiliskej

04.12.2018 - Oznamy

Mestská časť Rača sa rozhodla riešiť negatívny dopad legislatívnych zmien (zníženie počtu detí) v oblasti prevádzkovania zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (bývalých detských jaslí) formou rozšírenia priestorov. Ide o priestory, v ktorých sa bude táto sociálna služba poskytovať. Preto bol v septembri tohto roku v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu vypracovaný na miestnom úrade projektový zámer s názvom „Podpora zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni v MČ Bratislava-Rača“.
Predmetom tohto projektového zámeru je rekonštrukcia priestorov bývalého bytu v budove na Tbiliskej ul. 2, v ktorej sa dnešné zariadenie pre deti do troch rokov veku dieťaťa nachádza. Rekonštrukcie je navrhnutá tak, aby tu bola vytvorená nová trieda pre deti so všetkým potrebným vybavením. Takto bude môcť byť zachovaná dnešná kapacita počtu 20 detí, ktorá by sa musela v dôsledku legislatívnych zmien zákona o sociálnych službách znížiť na 15. 
V novembri bola na miestny úrad doručená pozitívna hodnotiaca správa tohto projektového zámeru, ktorá zvyšuje šance na úspešnosť uchádzania sa o prostriedky z európskych fondov. V súčasnosti sa pripravuje realizačná projektová dokumentácia, ktorá je hlavným podkladom pre vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Výzva na príjem takýchto žiadostí bola vyhlásená dňa 7.11.2018 a prvý termín na podanie žiadosti je 7.2.2019.