Rača naďalej bojuje proti megavýstavbe v bývalých vinárskych závodoch

Obrázok ku správe: Rača naďalej bojuje proti megavýstavbe v bývalých vinárskych závodoch
09.08.2016 - Oznamy

Mestská časť Rača ešte začiatkom minulého roku odporučila Ministerstvu životného prostredia SR nesúhlasiť s navrhovanou realizáciou rozľahlého obytného komplexu Rínok Rača a podala voči projektu námietky - viaceré z nich však v záverečnom...

Mestská časť Rača ešte začiatkom minulého roku odporučila Ministerstvu životného prostredia SR nesúhlasiť s navrhovanou realizáciou rozľahlého obytného komplexu Rínok Rača a podala voči projektu námietky - viaceré z nich však v záverečnom stanovisku neboli zohľadnené. Rača preto v máji podala proti Záverečnému stanovisku Ministerstva životného prostredia SR rozklad (odvolanie).

Naša požiadavka znížiť intenzitu využitia územia vzhľadom na charakter existujúcej zástavby a väzby na historické prostredie nebola akceptovaná. My na nej však naďalej trváme,“ povedal starosta Rače Peter Pilinský, podľa ktorého samospráva nesúhlasí ani so stanoviskom spracovateľa z hľadiska hluku, ani so svetlotechnickým posudkom na existujúce obytné domy v lokalite Plickova. „Žiadame znovu preveriť správnosť uvedených záverov,“ dodal Pilinský. Mestská časť vyjadrila námietky aj voči výškovej stavbe A1 v juhozápadnej časti územia - podľa vedenia Rače stavba svojimi proporciami nerešpektuje charakter existujúcej výstavby na ulici Úžiny, vnáša do zástavby neprijateľný kontrast a vytvára pohľadovú bariéru na Malé Karpaty.

Starosta Pilinský tiež dôrazne apeluje na investora riešiť problém miest v školách a škôlkach. „Žiadame zmluvne doriešiť zabezpečenie nárokov na kapacity materských a základných škôl vzhľadom na nárast počtu obyvateľov po zrealizovaní zámeru. Tiež žiadame riešiť dopravno-kapacitné zaťaženie ciest a križovatiek pre rannú špičku.“ Samospráva sa v námietkach na investora plne stotožňuje s požiadavkami verejnosti. „Bude nutné vybudovať svetelný priechod pre chodcov na križovatke Kadnárová/Sadmelijská ako vyvolanú investíciu investora a navrhnúť opatrenia pre bezpečnosť cyklodopravy v tomto úseku. Je potrebné aj osadenie nových prístreškov na zastávkach MHD a v maximálnej miere žiadame zabezpečiť opatrenia pred zvýšeným hlukom počas výstavby ako aj aj obmedzením času výstavby počas pracovných dní, víkendov a sviatkov,“ dodal starosta.

Vzhľadom na uvedené námietky navrhla MČ Rača v podanom odvolaní záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR zrušiť a vec vrátiť prvostupňovému orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie.

Dňa 16.05.2016 bolo na MČ doručené podanie Ministerstva ŽP SR, podľa ktorého Rača podala odvolanie po lehote. „Rača v konaní vystupuje v dvoch rozličných právnych postaveniach - ako povoľujúci orgán a ako dotknutá verejnosť, pričom ministerstvo je povinné komunikovať s nami v dvojakom režime. Keďže nám záverečné stanovisko od ministerstva ako dotknutej verejnosti nikdy nebolo doručené, nie je ani možné vykázať termín doručenia, ani následné plynutie zákonnej lehoty na podanie nášho odvolania,“ vysvetľuje starosta Peter Pilinský, podľa ktorého bolo Rači ako dotknutej verejnosti záverečné stanovisko doručované len verejnou vyhláškou, pričom tu sa za deň doručenia považuje pätnásty deň od zverejnenia, v tomto prípade konkrétne 25.04.2016. Od tohto termínu mala mestská časť 15 dní na podanie odvolania. „Na ministerstvo ŽP sme odvolanie doručili dňa 04.05.2016, doručenku máme ako dôkaz, z čoho je nesporné, že sme splnili zákonnú lehotu a preto naše podanie nemôže byť kvalifikované ako oneskorené. Na základe týchto skutočností žiadame prvostupňový orgán, aby odvolanie MČ Rača bolo zaradené medzi odvolania ostatných účastníkov konania - dotknutej verejnosti a aby s jeho obsahom boli oboznámení všetci ostatní účastníci konania,“ uzavrel starosta Pilinský.

Námietky voči kvalifikácii odvolania MČ Rača ako oneskoreného odvolania boli zaslané na vedomie aj ministrovi ŽP, ktorý v rámci druhostupňového konania rozhoduje o odvolaní, na základe návrhu rozkladovej komisie.