Rača sa zapojila do projektu na prieskum migrácie mladých

04.07.2017 - Oznamy

Projekt YOUMIG sa zameriava na posilnenie inštitucionálnych kapacít, na získanie relevantných údajov o migrácii s osobitným zreteľom na vekovú skupinu 15- až 34-ročných. Do projektu je zapojených 19 partnerov z 8 krajín Dunajského regióna. Za Slovensko v ňom vystupuje mestská časť Rača ako lokálny partner Inštitútu informatiky a štatistiky.

Riešená problematika patrí na Slovensku k aktuálnym a spoločensky veľmi závažným, má dopady aj na lokálnu úroveň, teda na fungovanie obcí. MČ Rača očakáva od účasti v projekte príspevok k zlepšeniu a sprehľadneniu evidencie migračných pohybov obyvateľstva. Komunikácia, výmena skúseností a hľadanie spoločných riešení s domácimi aj zahraničnými partnermi by mali prispieť k lepšej možnosti ovplyvňovať migračné procesy v súlade so záujmami obce.

Výsledky projektu, získané skúsenosti a domáce aj zahraničné kontakty chce MČ Rača využiť na zlepšenie a sprehľadnenie evidencie obyvateľstva, na prípravu stratégií týkajúcich sa problematiky migrácie mladých v širšom kontexte, ako aj na zlepšenie informovanosti pracovníkov miestneho úradu, zástupcov miestnej samosprávy a obyvateľov obce o problematike migrácie.