Rača - súčasť „Veľkej Bratislavy"

Obrázok ku správe: Rača - súčasť  „Veľkej Bratislavy"
01.04.2021 - Oznamy

Od dní, keď sa Rača stala súčasťou Veľkej Bratislavy, uplynulo 75 rokov. Napriek zmenám, ktoré sa od apríla 1946 v nej uskutočnili, ponecháva si vinohradnícka obec a v rokoch tvorby tereziánskeho urbára najpočetnejšia pribratislavská poddanská obec, svoje historické aj vinohradnícke povedomie. Je známy termín, kedy sa na základe vyhlášky PV, uverejnenej pod č. 660/1946 Úr. v. zlúčili s Bratislavou obce Petržalka, Prievoz, Vajnory, Rača, Lamač, Dúbravka a Devín. Stalo sa tak na základe uznesenia, ktoré prijal Zbor povereníkov 21. 12. 1945. Hlavným dôvodom zlúčenia bolo rozšírenie tzv. bratislavského predmostia a vytvorenie väčšieho zázemia pre budúci rozvoj Bratislavy ako hlavného mesta Slovenska.

Proces pripájania samostatných sídelných útvarov z okolia do Bratislavy sa začal už v 19. stor. Ako sa dá dočítať v Dejinách Bratislavy od D. Lehockej, už „v r. 1850 boli rozhodnutím Mestskej rady z r. 1849 pripojené k mestu osady Zuckermandl a Podhradie.“ Ďalšie utváranie Veľkej Bratislavy sa malo realizovať už v období vojny, hoci v menšom rozsahu. Podľa vyhlášky Ministerstva vnútra z 2. 12. 1943 pod. č. 325 – 27/10-5-43 boli zlúčené obec Karlova Ves a mesto Bratislava pod spoločný názov Bratislava. „Pripojenie Karlovej Vsi k mestu malo svoju politickú predohru už v r. 1938, kedy kvôli Viedenskej arbitráži pripadla obec Devín Nemeckej ríši. Karlova Ves, ktorá bola dovtedy súčasťou Devína, sa tak ocitla v neurčitom právnom postavení a preto sa začali rokovania o jej pričlenení k inej obci.“

Neskôr vláda Slovenského štátu na svojom zasadnutí 13. 2. 1945 zlúčila s Bratislavou obce - Vajnory, Račišdorf, Prievoz, Lamač a  Dúbravka s  právnou účinnosťou od 1. 1. 1945 s tým, že k ich faktickému zlúčeniu má prísť koncom marca 1945. Kvôli vojnovým udalostiam sa tento termín nenaplnil. Posunul sa o niekoľko mesiacov a riešili ho iné, povojnové orgány štátnej správy v obnovenom Československu. Už 11. 9. 1945 na zasadaní užšieho predsedníctva národného výboru mesta Bratislavy bola ustanovená z radov popredných odborníkov a vedeckých pracovníkov tzv. redakčná komisia a bola poverená vypracovaním Memoranda pre SNR. Tento dokument zdôvodňoval riešenie bratislavského predmostia na pravej strane Dunaja a súčasne predkladal perspektívy všestranného rozvoja Bratislavy ako hlavného mesta Slovenska napriek jeho nevýhodnej excentrickej polohe.21. 9. 1945 rokovalo o ňom plénum Národného výboru mesta Bratislavy a zlúčenie uvedených obcí s mestom bolo posúdené z rôznych hľadísk: politického, ekonomického, národnostného i kultúrneho. Vzápätí boli vyzvané všetky predmetné obce, aby vyjadrili svoj súhlas s návrhom. Všetky – až na Prievoz – súhlasili. Po schválení návrhu aj organizačného štatútu Veľkej Bratislavy nastali v orgánoch štátnej správy mesta aj obcí viaceré organizačné zmeny. Napr. vzrástol počet členov pléna NV zo 48 na 60, počet členov Rady NV vzrástol na 20. Upravila sa pôsobnosť NV a v zlúčených obciach zanikla pôsobnosť MNV. Ich funkciu prevzali obvodné rady. Ako zmohutnela rozšírená Bratislava? Podľa zistení štatistického oddelenia NVB vzrástol počet domov z 9 216 na 15 600. Počet bytov z 38 336 na 48 624 a počet obyvateľov zo 154 226 na 191 154.

Obec Račišdorf, ktorej sa vrátil jej historicky starší názov Rača, evidovala v tom čase 1 118 domov, 2 280 bytov a 6 440 obyvateľov. V  súvislosti so zlúčením sa vynorilo viacero problémov, ktoré bolo treba akútne riešiť - priame dopravné spojenie s centrom mesta, rozširovanie komunálnych služieb, rozvoj obchodnej siete a jej zásobovania, nárast počtu bytov, reorganizácia siete zdravotníckych zariadení i škôl, perspektíva rozvoja priemyslu.

Od dní, keď sa Rača stala súčasťou Veľkej Bratislavy, uplynulo 75 rokov. Napriek zmenám, ktoré sa od apríla 1946 v nej uskutočnili, ponecháva si vinohradnícka obec a v rokoch tvorby tereziánskeho urbára najpočetnejšia pribratislavská poddanská obec, svoje historické aj vinohradnícke povedomie. Rada víta v náručí malokarpatskej prírody početných turistov a v rámci podujatí Malokarpatskej vínnej cesty stovky návštevníkov z celej „Veľkej Bratislavy“.

Autor článku:
Z dostupných materiálov dejín Bratislavy spracovala Mgr. Dobroslava Luknárová, Račiansky muzeálny spolok