Rača získala dotáciu na opatrovateľskú službu

04.12.2018 - Oznamy

V auguste 2018 mestská časť podala žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z operačného programu Ľudské zdroje s názvom „Posilnenie komunitnej starostlivosti prostredníctvom opatrovateľskej služby v MČ Bratislava-Rača“. V týchto dňoch bolo z Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na miestny úrad doručené rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok, čo znamená, že mestská časť bude  môcť až do decembra r. 2020 čerpať finančné prostriedky z európskych zdrojov a zo zdrojov ŠR SR na poskytovanie opatrovateľskej služby až do výšky 290.700,- €. Projekt predpokladá rozšírenie počtu opatrovateliek poskytujúcich terénnu opatrovateľskú službu minimálne o dve opatrovateľky. Finančné prostriedky sú určené na mzdy a odvody opatrovateliek.