Rodičia budúcich prvákov zbystrite! Tu sú informácie o blížiacom sa zápise do prvých ročníkov základných škôl

Obrázok ku správe: Rodičia budúcich prvákov zbystrite! Tu sú informácie o blížiacom sa zápise do prvých ročníkov základných škôl
16.04.2018 - Oznamy

Milí rodičia predškolákov, nasledujúce informácie sú určené vám a súvisia s veľmi dôležitým životným krokom vašich detí.

Zápis na povinnú školskú dochádzku:
 
Termín a čas  zápisu :
         piatok   20. apríla 2018                            od 15,00 hod.  do 18,00 hod.
         sobotu  21. apríla 2018                            od   8,00 hod.  do 12,00 hod. 
 
Miesto zápisu:    ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, Bratislava 
                             ZŠ Tbiliská 4, Bratislava  
 

V rovnakom termíne (piatok 20. apríla od 14.30 do 18.00 hod a v sobotu 21. apríla od 9. 00 do 12.00 hod) sa bude konať aj zápis do prvého ročníku na Základnej škole - Spojená škola de La Salle, Čachtická ulica 14, 831 06 Bratislava, ktorá nie je v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Rača. 

Zákonní zástupcovia detí sú povinní prihlásiť k zápisu deti, ktoré do augusta 2018 dovŕšia šiesty rok veku, 
ako aj deti, ktorým bol  v predchádzajúcom roku odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok.

K zápisu je potrebné prihlásiť aj deti telesne znevýhodnené, aby bolo možné včas zabezpečiť ich vhodné zaškolenie, 
prípadne zaradenie do príslušného druhu  a typu školy pre deti vyžadujúce osobitnú starostlivosť, 
alebo vydať rozhodnutie o oslobodení od povinnej školskej dochádzky.

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa povinne predloží:
platný občiansky preukaz,
rodný list dieťaťa,
v prípade zdravotne znevýhodneného dieťaťa doklad o jeho zdravotnom  znevýhodnení.

Zároveň oznamujeme, že ZŠ s MŠ J.A. Komenského na Hubeného ulici organizuje pre záujemcov Deň otvorených dverí ňa 11. 4. 2018 a ZŠ Tbiliská dňa 15. 3. 2018.

Budúcim prváčikom želáme v ich novej škole všetko dobré!


UŽITOČNÉ KONTAKTY:

Základná škola s materskou školou J.A. Komenského 
Základná škola Tbiliská

V apríli prebehne zápis do materských škôl

Milí rodičia, v priebehu apríla môžete vaše deti zapísať do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Rača formou vyplnenia a odovzdania prihlášky. Zápis do materských škôl:

Termín:  od 23. apríla do 27. apríla 2018 (vrátane).
 
Všeobecné podmienky:
Pri prijímaní detí zákonní zástupcovia detí povinne predložia:
žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ s potvrdením o zdravotnom stave - tlačivo poskytne riaditeľstvo príslušnej MŠ,
alebo sa dá stiahnuť z internetovej stránky www.raca.sk, kde je zverejnené v časti oddelenia Školský úrad s názvom „Žiadosť o prijatie do MŠ “,
pri zápise detí so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami do bežnej MŠ sa požaduje
vyjadrenie centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
alebo centra špeciálnopedagogického poradenstva, ktoré sú zaradené do siete školských zariadení SR,
občiansky preukaz zákonného zástupcu,
v prípade prechodného bydliska potvrdenie o prechodnom pobyte z ohlasovne pobytov Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Rača.
Bližšie informácie k prijímaniu detí poskytne zákonným zástupcom detí každá MŠ.

Zápis do Materskej školy Novohorská 1, ktorá je v súčasnosti v rekonštrukcii:
V čase zápisu do materských škôl záujemcovia o MŠ vyplnia a odnesú prihlášku, potvrdenú detským lekárom, na niektorú z už existujúcich materských škôl. Na každej škôlke bude pre záujemcov o MŠ Novohorská 1 pripravené tlačivo, ktoré vyplnia len záujemcovia o MŠ Novohorská 1. Na základe uvedených vyplnených tlačív bude možné urobiť prijímanie do MŠ Novohorská 1, ktorá zaháji prevádzku až po úplnom dokončení rekonštrukcie objektu MŠ a po skolaudovaní priestorov. 

UŽITOČNÉ KONTAKTY:

Materská škola Cyprichova
Materská škola Hubeného 
Materská škola Barónka
Materská škola Plickova
Materská škola Gelnická
Materská škola Tbiliská
Materská škola Pri Šajbách