Rozhodnutie Okresného úradu o stavbe Račany Rosso

Obrázok ku správe: Rozhodnutie Okresného úradu o stavbe Račany Rosso
02.07.2019 - Oznamy

Okresný úrad Bratislava po ukončení zisťovacieho konania rozhodol, že navrhovaná činnosť uvedená v predloženom zámere sa nebude posudzovať. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava v súlade s § 29 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie oznamuje verejnosti, že Okresný úrad Bratislava (Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3) po ukončení zisťovacieho konania rozhodol, že navrhovaná činnosť „RR I. etapa, časť A”, ktorej navrhovateľom je Creative spol.
s.r.o., Bernolákova 72, 902 01 Pezinok, uvedená v predloženom zámere sa nebude posudzovať podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

S rozhodnutím Okresného úradu Bratislava sa možno oboznámiť v priestoroch Služieb občanom/FRONT OFFICE na prízemí budovy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. l.


Oddelenie územného plánovania
Magistrát hl. m. SR Bratislavy

 

Súbory na stiahnutie