RÚVZ BA: výzva k celoplošnej preventívnej deratizácii

Obrázok ku správe: RÚVZ BA: výzva k celoplošnej preventívnej deratizácii
02.10.2020 - Oznamy

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava predkladá výzvu k celoplošnej jesennej deratizácii (regulácia živočíšnych škodcov) na území všetkých obcí Bratislavského samosprávneho kraja v období od 01. 10. 2020 do 30. 11. 2020. Deratizáciu vykonávajú:

  1. obce vykonajú deratizáciu v objektoch a na verejných priestranstvách v správe alebo vlastníctve obcí;
     
  2. fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských, zdravotníckych, športovo-rekreačných, telovýchovných a kultúrnych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, administratívnych budov, skladov i skládok odpadov; fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby deratizáciu uskutočnia prostredníctvom odborných firiem disponujúcich odbornou spôsobilosťou na vykonávanie činnosti: regulácia živočíšnych škodcov prípravkami určenými na profesionálne použitie;
     
  3. fyzické osoby – občania vykonajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných a prízemných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie; fyzické osoby – občania deratizáciu môžu vykonať aj svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými biocídnymi prípravkami v maloobchodných baleniach, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel.

Zdôvodnenie:

Podľa § 12 ods. 2 zákona NR SR č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jedným z opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení je regulácia živočíšnych škodcov.

Tieto opatrenia sú podľa ustanovení § 51 ods.1 písm. a), § 52 ods. 1 písm. a) a § 53 písm. a) uvedeného zákona vykonávajú všetky fyzické osoby – občania, fyzické osoby – podnikatelia, právnické osoby i obce.

Synantrópne myšovité hlodavce (potkany, myši) sú živočíšne škodce, ktorí disponujú vysokou reprodukčnou schopnosťou, pričom za vhodných podmienok často dochádza k ich premnoženiu – jednak v stavbách a infraštruktúre ľudských sídiel a jednak aj v priľahlých vonkajších priestoroch. Najmä v prípade ich premnoženia sa môžu stať významným prameňom alebo faktorom prenosu viacerých prenosných (=infekčných) ochorení ľudí i zvierat a z tohto dôvodu môžu predstavovať činiteľa ohrozujúceho verejné zdravie.

Aby sa tomu predišlo - a tak sa dosiahla minimalizácia príslušného epidemiologického rizika v oblasti verejného zdravia - je potrebné pravidelne vykonávať opatrenia na reguláciu populácií uvedených živočíšnych škodcov.

Jediným efektívnym spôsobom regulácie populácií škodlivých hlodavcov je pravidelná celoplošná deratizácia vykonávaná najmenej dvakrát ročne biocídnymi prípravkami určenými a schválenými na tento účel. Príslušný termín takejto akcie sa stanovuje podľa znalostí o reprodukčnom cykle živočíšnych škodcov, a to každoročne najprv v určených jarných (jarná fáza) a potom v určených jesenných (jesenná fáza) mesiacoch. Celoplošný a zároveň synchrónny výkon deratizácie má za cieľ zabezpečiť čo najefektívnejšiu likvidáciu škodcov na čo najväčšom území a má zároveň zabrániť ich migrácii z deratizačne ošetrených objektov a plôch do objektov takto neošetrených.

Súbory na stiahnutie