Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií


Príkaz starostu č. 1/2008