A A A

Pri svojej činnosti sa riadi “Rokovacím poriadkom MZ MČ Bratislava-Rača” z 1.5.2010 a Dodatkom č.1 k Rokovaciemu poriadku MZ MČ Bratislava-Rača z 13.12.2011.