A A A

Urbanistická štúdia obytnej zóny Bratislava – Rača, Knižkova dolina

Urbanistickú štúdiu obstaráva spoločnosť Land Development, a. s. v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a Vyhlášky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. Spracovateľom urbanistickej štúdie je Architektonický ateliér Molnár – Peráček, s.r.o. Dôvodom obstarania uvedeného územnoplánovacieho podkladu je stanovenie koncepcie priestorového usporiadania a funkčného využitia riešeného územia s návrhom technickej infraštruktúry a dopravnej obsluhy územia v súlade s reguláciou podľa Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov.
Na nasledujúcej linke máte možnosť pozrieť si podklady k Urbanistickej štúdii obytnej zóny Bratislava – Rača, Knižkova dolina.

Podklady k Urbanistickej štúdii obytnej zóny Bratislava – Rača, Knižkova dolina

Verejnú vyhlášku – verejné prerokovanie Urbanistickej štúdie obytnej zóny Bratislava – Rača, Knižkova dolina s dátumom zverejnenia 18. 8. 2014 a dátumom zvesenia 18. 9. 2014 nájdete medzi oznamami Úradnej tabule.

Urbanistická štúdia obytnej zóny Rača – Ohňavy, Bratislava

Na nasledujúcej linke máte možnosť pozrieť si podklady k urbanistickej štúdii obytnej zóny Rača – Ohňavy, Bratislava

Podklady k urbanistickej štúdii obytnej zóny Rača – Ohňavy, Bratislava

Verejnú vyhlášku – verejné prerokovanie UŠ obytnej zóny Rača – Ohňavy s dátumom zverejnenia 8. 7. 2013 a dátumom zvesenia 18. 8. 2013 nájdete medzi oznamami Úradnej tabule.

Verejnú vyhlášku – verejné prerokovanie UŠ obytnej zóny Rača – Ohňavy predĺženie prerokovania Urbanistickej štúdie z dátumom zvesenia 9.9.213 nájdete medzi oznamami Úradnej tabule.

Urbanistická štúdia  Zóna Rača – Rendez

Na nasledujúcich linkách máte možnosť pozrieť si podklady k urbanistickej štúdii zóny Rača – Rendez.

Podklady k urbanistickej štúdii zóna Rača – Rendez

Verejnú vyhlášku – verejné prerokovanie Urbanistickej štúdie zóna Rača – Rendez s dátumom zverejnenia 20. 2. 2013 a dátumom zvesenia 20. 3. 2013 nájdete medzi oznamami Úradnej tabule.

Urbanistická štúdia  Zóna Rača – Rendez – Čistopis: 1. časť2. časť3. časť4. časť

Urbanistická štúdia  Zóna Rača – Dolná Pekná

Na nasledujúcich linkách máte možnosť pozrieť si podklady k urbanistickej štúdii zóny Rača – Dolná Pekná.

Podklady k urbanistickej štúdii zóna Rača – Dolná Pekná

Verejnú vyhlášku – verejné prerokovanie Urbanistickej štúdie zóna Rača – Dolná Pekná s dátumom zverejnenia 20. 2. 2013 a dátumom zvesenia 20. 3. 2013 nájdete medzi oznamami Úradnej tabule.

Urbanistická štúdia  Račany – Rosso

Na nasledujúcich linkách máte možnosť pozrieť si podklady k urbanistickej štúdii zóny Račany – Rosso.

Podklady k Rosso 1
Podklady k Rosso 2
Podklady k Rosso 3

Verejná vyhláška – verejné prerokovanie Urbanistickej štúdie Rača – Rosso.

Vinice MČ Rača Urbanisticko-krajinárska štúdia

Urbanisticko-krajinárska štúdia „VINICE – MČ Rača“ (UKŠ) bola obstaraná mestskou časťou Bratislava – Rača. Cieľom UKŠ je hľadanie východísk pre harmonizáciu pomerov v území račianskych viníc na základe dôsledného zhodnotenia všetkých atribútov vymedzeného územia a posúdenia možných rozvojových tendencií. UKŠ prezentuje analýzu vinohradov s prieskumami a rozbormi riešeného územia s aplikáciou GIS v členení na prírodné a socioekonomické podmienky a predkladá názor na funkčné využitie dotknutého územia vo viacerých alternatívach.

0. OBAL a OBSAH pre RACA
A. TEXTOVA CAST
B. Graficka cast 12500 – cast 1
B. Graficka cast 12500 – cast 2
B. Graficka cast 12500 – cast 3
B. Graficka cast 12500 – cast 4
C. GRAFICKA CAST 5000 cast 1
C. GRAFICKA CAST 5000 cast 2