Schéma organizačnej štruktúry MÚ Rača

Príloha č. 2 k Organizačnému poriadku Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Rača v znení dodatku č. 1 až 4
schéma organizačnej štruktúry

Súbory na stiahnutie