Schválený program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2021 – 2030

Obrázok ku správe: Schválený program hospodárskeho  a sociálneho rozvoja na roky 2021 – 2030
17.12.2021 - Oznamy

Miestne zastupiteľstvo schválilo dňa 14. decembra 2021 program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2021 – 2030.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja patrí medzi základné strategické dokumenty. Je to dokument, ktorým sa riadia zástupcovia obcí pri výkone svojej činnosti, realizujú všestranný rozvoj spravovaného územia a napĺňajú potreby svojich obyvateľov. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej len „PHSR“) je základným strednodobým programovým dokumentom. Potreba spracovania PHSR vyplýva zo zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov.

PHSR na roky 2021 – 2030 bol schválený Miestnym zastupiteľstvom uznesením č. 464/14/12/21/P zo dňa 14.12.2021. PHSR obsahoval analytickú časť a strategické ciele, ktoré vymedzili priority MČ Bratislava - Rača rozpracované do strategických oblastí a projektových zámerov do roku 2030.