Spôsob úhrady poplatkov

Kontakt

Ekonomické oddelenie
Kubačova 21, 831 06 Bratislava

Úradné hodiny

Správny poplatok je možné uhradiť poštovou poukážkou, bezhotovostným bankovým prevodom na účet mestskej časti Bratislava-Rača, IBAN: SK75 0200 0000 0000 0042 1032, VÚB, a.s. alebo prostredníctvom platobnej karty Maestro/Visa/Mastercard, resp. platobnej brány Besteron dostupnej na web stránke mestskej časti Bratislava-Rača („Okamžitá platba“) a platbu označiť variabilným symbolom 22100445. Pri bezhotovostnom prevode je potrebné uviesť do poznámky identifikačné údaje.
Poplatok do 300,- Eur vrátane je možné uhradiť v hotovosti do pokladne miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rača počas stránkových hodín. Poplatok nad 300,- Eur je v pokladni miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rača počas stránkových hodín možné uhradiť v zmysle § 55 daňového poriadku len bezhotovostne prostredníctvom platobného terminálu.

Dokladom o zaplatení správneho poplatku môže byť:
- pokladničný doklad,
- potvrdenie o transakcii z účtu,
- fotokópia poštového poukazu.