Štatistický úrad realizuje zisťovanie údajov v mestskej časti Rača

Obrázok ku správe: Štatistický úrad realizuje zisťovanie údajov v mestskej časti Rača
10.12.2019 - Oznamy

Štatistický úrad Slovenskej republiky realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov, do ktorého bola zapojená aj naša mestská časť Bratislava-Rača. Zisťovanie informácii sa bude uskutočňovať od 9. decembra 2019 do 11. januára 2021. Štatistický úrad Slovenskej republiky pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o štruktúre, výške, a vývoji výdavkov, spotreby a príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácii, osobitne na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2020 vybraných viac ako 23 miest a obcí. Do zisťovania je zaradených 2600 domácností.

Zisťovanie sa uskutoční od 9. decembra 2019 do 11. januára 2021.

V tomto období vybrané domácnosti navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnosti osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky.