Stopy stratené v čase

Obrázok ku správe: Stopy stratené v čase
04.06.2021 - Kultúra

4. jún 1931 – keby sa dalo nastaviť pomyselný stroj času na spätný chod – presne o 90 rokov – a vybrať sa hneď zarána smerom na toto námestie - ktovie, ako by práve vyzeralo? Ale určite by nás prekvapilo, že sa zapĺňa ľuďmi a mnohí z nich sú muži v nedeľných oblekoch. Vraj sú jedni z Trnavy, iní z Bratislavy, ale aj naši, z Račišdorfu. Už sa aj sústreďujú k sebe a o malú chvíľu sa modranským rozľahlým námestím ozve viachlasný zborový spev.
„To spieval Bradlan, teraz spieva Tatran a po ňom budeme my, naša Vatra. A budeme spievať aj popoludní hentam hore v Harmónii“ – dozvedáme sa od jedného z Račišdorfanov –
Lenže stroj času nemáme, skôr sa dá hľadať v knihách či dobovej tlači, v súčasnosti aj na internete. Stačí zadať správne heslo:
Spevácke zbory, spevácke spolky na Slovensku – 20. storočie
            „Medzníkom v živote zborového spevu na Slovensku“ – čítame v jubilejnej publikácii, vydanej k 50. výročiu vzniku spevokolu Bradlan z Trnavy (rok 1981) –„sa stal 4. júl 1928, kedy za prítomnosti 27 delegátov speváckych spolkov bolo v Trenčianskych Tepliciach založené Združenie slovenských speváckych zborov na Slovensku. Prvým jeho predsedom sa stal trnavský rodák, hudobný skladateľ Mikuláš Schneider – Trnavský a čestným predsedom hudobný skladateľ Ján Levoslav Bella.“

            Avšak robotnícke spevokoly, ktoré opäť začali ožívať a nadväzovať na svoju tradíciu spred 1. svetovej vojny, sa nestali členmi tohto združenia. Možno preto, že ich predvojnová tradícia mala korene v iných mestách po Slovensku. Až o tri roky – 4. júna 1931 sa schádzajú tri z nich práve v Modre, aby si založili vlastnú organizáciu – Združenie robotníckych speváckych spolkov so sídlom v Bratislave. Z iniciatívy Jána Klima sa teda stretli v Modre členovia speváckych zborov robotníkov, a to Tatrana (Bratislava), Vatry (Račišdorf) a Bradlana (Trnava). Rozdiel medzi oboma združeniami bol jednak v sociálnej skladbe ich členov, ale aj v ich repertoároch.

            Vtedajším dirigentom bratislavského Tatrana bol Ján Klimo, trnavského Bradlana Rudolf Slováček a po ňom Jaroslav Jaura (jednateľom Jozef Bachratý). Kto dirigoval spevokol Vatra od jeho začiatkov, sa v uvádzanej publikácii, žiaľ, nepíše. Jedinou informáciou je, že celých desať rokov dirigoval tento zbor Viliam Luknár a patril k jeho zakladateľom.
     
       Rok 1831 znamenal pre uvedené spevokoly významný medzník, lebo si vytvorili spoločnú organizáciu a prijali aj jej stanovy. Tie boli príslušnými štátnymi orgánmi schválené a vydané v nasledujúcom roku.  Spevokoly sa začali vzájomne podporovať spoločnými vystúpeniami a koncertmi, dávali o sebe vedieť hosťovaním mimo domovského pódia. Tak napr. Bradlan koncertoval 6. júla 1931 v Horných Orešanoch a keď 27. októbra koncertoval v trnavskom kine Rádio, bolo toto vystúpenie vysielané do éteru bratislavským rozhlasom.
           
Vraj najvýznamnejšie v tom čase bolo stretnutie všetkých troch zborov práve 4. júna 1931 v Trlinku (dnešné Malé Tŕnie) neďaleko Modry. Podľa spomienok nestora RSS Jána Klima, ako boli knižne vydané vo vydavateľstve OPUS, Bratislava, 1973, na začiatku stretnutia každý spevokol zaspieval hymnickú pieseň. Račišdorfská Vatra takto odspievala národnú pieseň Kto si rodom Slovák.

            Po úvodnom vystúpení na modranskom námestí sa najviac družne spievalo v Harmónii na „krásnom lúčnom priestranstve“, kde sa všetci účastníci toho stretnutia spoločne usadili k obedu. Potom v popoludňajších hodinách boli prerokované pripravené Stanovy Združenia RSS a zvolený aj 10-členný výbor.
          
  Z usporiadaných akcií uvádza Ján Klimo a radí medzi najvýznamnejšie v roku 1934 dva festivaly: Spevácky deň v Bratislave, ktorý sa konal 11. marca v SND za účasti spevokolov: Echo – Liedesfreiheit, Magnet – Donau, Tatran, Typografia, Vatra a Bradlan. O tri mesiace neskôr bol z podnetu českého Svazu dělnických spolků pěveckých zorganizovaný slávnostný koncert v Smetanovej sieni Obecného domu v Prahe, kde sa presne 7. júna 1934 predstavilo 100 členov zo speváckych zborov Tatran a Bradlan a zožali veľký úspech.

            V roku 1935 oslavoval spevokol Bradlan svoje 5. výročie. V sobotu 15. júna usporiadal slávnostný koncert v Robotníckom dome na Strelnici a v nedeľu 16. júna na slávnostnej schôdzi k výročiu boli prítomní aj pozvaní hostia zo spriatelených RSS, teda aj zo spevokolu Vatra.

            V roku 1936 čakalo nadšených spevákov prvé zahraničné vystúpenie. Zväz robotníckych spevokolov v Maďarsku poriadal 1. júna 1936 svoj festival v Pécsi a pozval naň aj spevokoly zo Slovenska. A tak pricestovali: Bradlan, Tatran, Vatra a tiež Záhoran (Malacky) a Typografia (Bratislava). Otázne bolo finančné zabezpečenie cesty a nezaobišlo sa bez dobrovoľnej finančnej zbierky.  Ján Klimo uvádza, že sa Bradlanu podarilo zozbierať 3 078, 50 Kč (Žiaľ, nemáme vedomosť, ako a koľko zozbierali členovia nášho spevokolu Vatra). Vďaka článku v Robotníckych novinách z 3. júna 1936 vieme, že: „Speváci boli pri svojom vystupovaní v divadle nadšene aplaudovaní, nadšenie publika však vyvrcholilo, keď na pódium vystúpili a toto úplne zaplnili robotnícki speváci zo Slovenska, ktorí pod vedením osvedčeného svojho zbormajstra, prof. Augustína Deršáka zaspievali Smetanovo Heslo, od M. Sch. – Trnavského Veje vietor a od Křižkovského Utonulú. Sypali sa z lóží i z prízemia na našich spevákov kvety a bolo zrejmé, že si slovenské spevokoly vybojovali na tomto festivale prvé miesto a získali všeobecné uznanie a úctu. ... to tiež spôsobilo, že naši speváci boli celkom mimoriadne zaradení so zvláštnym číslom i večer na monstre koncerte, ktorý bol usporiadaný pri osvetlení reflektorov na tamojšom športovom ihrišti, za účasti vyše 30 000 obecenstva.“
        
    Zlomové obdobie nastalo po Mníchove r. 1938, kedy mnohé záujmové útvary na Slovensku zanikli, alebo mali zakazovanú svoju činnosť. Vďaka ústretovým krokom vtedajšieho inšpektora pre hudobné školstvo na Slovensku hud. skladateľa M. Sch. – Trnavského (ktorý pravidelne tvoril pre Bradlan nové a nové zborové skladby a stal sa 9. 12. 1938 aj čestným predsedom spevokolu) a prof. Antona Cigera, tajomníka Zväzu slovenských speváckych zborov v Martine, sa podarilo zabezpečiť, že Matica slovenská svojím prípisom z 10. 12. 1938 prijala do stavu Zväzu SSZ aj robotnícke spevokoly: Bradlan z Trnavy, Tatran z Bratislavy, Vatru z Račišdorfu, Hraničiar z Uhorskej Novej Vsi, Záhoran z Malaciek, Úsvit zo Zvolena, Lýru zo Spišskej Novej Vsi, Guttenberg z Prešova, Typografiu z Bratislavy a Svornosť z Handlovej.
     
       Publikácia, z ktorej sme čerpali predošlé informácie, veľmi podrobne popisuje úspešnú cestu spevokolu Bradlan za celé polstoročie. A toto spevácke teleso už medzitým oslávilo svoje ďalšie významné výročia a zožalo množstvo úspechov nielen doma, ale aj v zahraničí. Pre nás je však cenné, že sme v nej našli niekoľko zaujímavých stôp o významnom speváckom spolku z našej obce. Rovnako nás môže tešiť fakt, že sa v roku 1964 stal zbormajstrom  Bradlana a o rok neskôr samostatným dirigentom a umeleckým vedúcim náš rodák Ivan Luknár, syn Viliama Luknára, ktorý stál pri zrode spevokolu Vatra a bol v ňom desať rokov dirigentom.

V roku 1970, keď oslavoval Bradlan svoju 40-ku, mal Ivan Luknár za sebou už sedem plodných rokov na čele tohto významného amatérskeho speváckeho telesa. Jeho umelecké interpretačné hodnoty boli ocenené o. i. v roku 1970 na 5. Medzinárodnom festivale zborového spevu v Medzyzdrojoch v Poľsku hlavnou cenou i Cenou poľského rozhlasu a úspechy žal i na mnohých ďalších súťažiach a festivaloch. Keď v roku 1971 vzniklo slovenské hudobné vydavateľstvo Opus, medzi prvými titulmi jeho katalógu v oblasti komornej hudby sa objavila EP platňa so štyrmi skladbami tohto speváckeho zboru práve pod vedením I. Luknára. V tom čase vydanie hudobného nosiča nebolo ešte bežnou záležitosťou, nahrávky vznikali v Koncertnej sieni Čs. rozhlasu v Bratislave a boli to vždy veľmi významné udalosti. Popri mnohých domácich koncertoch uskutočnil spevokol pod jeho vedením 48 vystúpení v rôznych európskych krajinách a všade žal obrovský úspech.  
             
Jedna z fotografií v Račianskej pamätnej izbe, krátka informácia v monografiách o Rači

 


             Spevokol VATRA Račištorf s dirigentom Viliamom Luknárom, rok 1937
 
 a niekoľko spomienok na pestré kultúrne aktivity v našej obci v prvej polovici XX. storočia – ich spoločný menovateľ? Rozhodne chceme vedieť viac a hľadáme stratené, zabudnuté stopy. Hoci aj nepatrné. Ako teraz o spevokole Vatra.
 
            Hľa z fotografie hľadí na nás 29 párov očí mužov, ktorí vďaka svojej záľube v speve šírili dobré meno svojej obce. Nemali by sme o nich vedieť viac?
            Budeme vďační za každý nový kamienok, ktorý nám pomôže poskladať mozaiku o živote a aktivitách tohto pozoruhodného speváckeho telesa.
            Pomôžte nám!
 
Spracovala: Mgr. Dobroslava Luknárová, Račiansky muzeálny spolok
 
Použitá literatúra:

  1. Juraj Badiar, Edita Bugalová, Štefan Rampák: Robotnícky spevokol Bradlan, OBZOR, Bratislava 1981
  2. Ľudovít Havlovič: Rača, Z dejín a pamiatok obce, Vydavateľstvo FB, Bratislava 2002
  3. Ľudovít Havlovič: Rača, Z dejín a pamiatok, 2imPress s.r.o., Bratislava 2017
  4. Internetové stránky