Stravovanie dôchodcov

Kontakt

Oddelenie pre sociálne veci
Kubačova 21, 831 06 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Streda 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Piatok 7:30 - 12:00
Opakovaný finančný príspevok na čiastočnú kompenzáciu ceny obeda sa poskytuje obyvateľom s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Rača, kde aj preukázateľne žijú, sú poberateľmi starobného alebo invalidného dôchodku, ktorý je ich jediným príjmom.

Podmienky poskytovania tohto príspevku upravuje smernica starostu mestskej časti Bratislava-Rača č. 2/2016, ktorou sa dopĺňa smernica č. 1/2015. 
Smernica č. 1 2015 - postup pri poskytovaní opakovaného finančného príspevku
Smernica starostu Mestskej časti Bratislava-Rača č. 2/2016

Poskytovanie finančného príspevku je dobrovoľná, nenárokovateľná sociálna pomoc dôchodcom a invalidným občanom v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vo výške schválenej v rozpočte mestskej časti na príslušný kalendárny rok.

Stravovanie sa zabezpečuje:
  • pre časť Rača – vo vlastnom stravovacom zariadení na Plickovej ulici č. 18,  v Bratislave
  • pre časť Krasňany a Východné – v stravovacích zariadeniach, ktoré sú zmluvne zabezpečené  mestskou časťou a o ktorých sú stravníci včas informovaní
Stravníci si kupujú stravné lístky v pokladni Miestneho úradu Kubačova ul. 21, Bratislava,  vždy v posledné úradné dni v kalendárnom mesiaci. Oznam o konkrétnych dňoch predaja je vyvesený aj v stravovacích zariadeniach, ktoré sú zazmluvnené.

V jednom mesiaci je možné kúpiť stravovacie lístky v počte zodpovedajúcom počtu kalendárnych dní v mesiaci. Počas dní pracovného voľna a pokoja si občania uhrádzajú plnú cenu obeda, podľa výšky stravovacej jednotky, čo je v súčasnosti 3,10 €.