Takto sa odpad neseparuje!

Obrázok ku správe: Takto sa odpad neseparuje!
10.01.2018 - Oznamy

Pracovníci MČ Rača priebežne kontrolujú vrecia so separovaným odpadom, ktoré odvážajú spred rodinných domov ako aj tie, ktoré sa vyskytnú na stojiskách separovaného odpadu. Pri poslednej kontrole začiatkom tohto roku zistili porušenie pravidiel separovania odpadu: v papierovom odpade našli plasty a opačne, plasty boli znečistené zvyškami jedla, prípade žlté vrecia na plast, ktoré obyvatelia dostávajú ako aj celú službu odvozu od úradu zadarmo, boli naplnené ani nie do tretiny.
 
Mestská časť Rača oznamuje, že zle vytriedený a znečistený plastový odpad nebude z miesta odvezený.
 
Čo zbierame?

PLASTY: stlačené PET fľaše neznečistené chemikáliami a olejmi, fólie, tégliky, iné stlačené plastové obaly, plastové obaly z mlieka a iných nápojov, kombinované viacvrstvové obaly, fólie kombinované s inými materiálmi, kovové obaly, konzervy, plechovky od nápojov.
PAPIER: čistý papier ako sú noviny, časopisy, katalógy, reklamné letáky, zošity, knihy, kancelársky papier, aj skartovaný, poskladané obaly z tvrdého kartónu alebo vlnitej lepenky.
 
Do triedeného zberu papiera a plastu NEPATRIA vrátane komunálneho odpadu (zvyšky jedál, biologicky rozložiteľný odpad a pod.) a skla ani asfaltovaný a dechtovaný papier, mokrý, mastný alebo inak znečistený papier, samoprepisovací a voskovaný papier, hygienické potreby, použité plienky, obaly s obsahom nebezpečných látok (napr. obaly z chemikálií, farieb, motorových olejov a pod.), novodurové rúrky a odpady obdobného charakteru, podlahové krytiny, guma, molitan, alobal, kovové obaly kombinované s iným obalom.
 
ŽIADAME o dôkladné triedenie odpadov. Iba správne vytriedený odpad na jednotlivé zložky možno recyklovať! Za Vašu spoluprácu a účasť pri triedení odpadov Vám ďakujeme.

TAKTO NIE!

Zmiešaný papierový odpad

papierovy odpad

Papier, plast, sklo v jednom


papier, plast a sklo v jednom_1

Balík štukovej hmoty v papierovom odpade

balík štukovej hmoty v papierovom odpade

Znečistený plastový odpad

znecistene plasty

Plytvanie vreciami

plytvanie vrecami

Pre koho je služba odvoz separovaného odpadu spred rodinných domov určená?
Odvoz plastov a papiera je zabezpečovaný len pre fyzické osoby bývajúce v individuálnej bytovej výstavbe (rodinných domoch) s trvalým/prechodným pobytom v Rači, ktoré sa zapojili do systému množstvového zberu komunálneho odpadu v Bratislave. Mestská časť Rača zriadila odvoz separovaného odpadu spred rodinných domov ako náhradu za zrušené zberné hniezda. Splnenie podmienok sa overuje pri prihlásení sa na túto službu, ktoré je možné vykonať v niekoľkých jednoduchých krokoch.
 
POSTUP PRIHLÁSENIA
 
1. Zavolajte (02/49 11 24 35), napíšte (valeria.pauloviczova@raca.sk) alebo najlepšie osobne navštívte kanceláriu č. 25, na úrade na Kubačovej ulici počas úradných hodín.  

2. Uveďte meno, telefónne číslo, adresu trvalého alebo prechodného bydliska, tiež adresu, z ktorej sa bude odpad odvážať.

3. Preukážte trvalé bydlisko v Rači platným OP alebo prechodné bydlisko v Rači iným dokladom. 

4. Preukážte pravidelný odvoz komunálneho odpadu OLO-m (zmluva s OLO, SIPO, účtenka, šek...)

5. Pracovník MÚ vám zadarmo odovzdá plastové vrecia.

 6. Každý párny utorok skoro ráno (alebo v pondelok večer) vyložte vrecia s papierovým a plastovým odpadom pred bránu vášho domu. 

7. Potom už nemusíte nič robiť, naši pracovníci odpad odvezú.
 
 
 
               TERMÍNY ZBERU PLASTU A PAPIERA NA ROK 2018
 

I. polrok II. polrok
Január 9., 23. Júl 10., 24.
Február 6., 20. August 7., 21.
Marec 6., 20. September 4., 18.
Apríl 3., 17. Október 2., 16., 30.
Máj 15., 29. November 13., 27.
Jún 12., 26. December 11.