Tlačivá a dokumenty


Názov  
Záverečný účet za rok 2008 Stiahnuť
Zásady postupu pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení vý- sledku prešetrenia sťažností alebo prekontrolovania sťažností a petícií v podmienkach samosprávy mestskej časti Bratislava - Rača Stiahnuť
Smernica starostu Mestskej časti Bratislava-Rača č. 2/2016 Stiahnuť
VZN č. 3/2017 o spôsobe určenia a sume úhrad a spôsobe platenia úhrad za sociálne služby poskytované MČ Bratislava-Rača Stiahnuť
Vymedzenie územia ochranného pásma NNKP Ba - Rača Stiahnuť
Rozhodnutie - vyhlásenie ochranného pásma NNKP Ba - Rača Stiahnuť
Plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na II. polrok 2016 Stiahnuť
Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na II. polrok 2016 Stiahnuť
Stanovisko miestnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu Mestskej časti Bratislava – Rača za rok 2015 Stiahnuť
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuť
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuť
Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby Stiahnuť
Ohlásenie reklamnej stavby Stiahnuť
Ohlásenie odstránenia nepovolenej reklamnej stavby Stiahnuť
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia reklamnej stavby Stiahnuť
Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuť
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením Stiahnuť
Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuť
Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuť
Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie Stiahnuť
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »