Úrad aktívne rieši záplavy na Mrázovej ulici

Obrázok ku správe: Úrad aktívne rieši záplavy na Mrázovej ulici
21.08.2017 - Oznamy

Na Mrázovej ulici v dolnej Rači zažívajú tamojší obyvatelia po každom výdatnom daždi nepríjemné situácie. Po prívalových dažďoch, ktoré počas tohto leta boli v Rači už trikrát, zaplaví Mrázovú ulicu voda až do výšky kolien, nehovoriac o vytopených pivniciach a záhradách domov. Situácia v tejto lokalite sa ešte zdramatizovala po rekonštrukcii kanalizácie, ktorú realizovala spoločnosť BVS, a.s. v roku ... na Trávnej a Koľajnej ulici. Rekonštrukciou kanalizácie sa síce jej dimenzia zväčšila, no zároveň to spôsobilo pretláčanie, respektíve znemožnilo odtok prívalovej vody z nezrekonštruovanej vetvy na opačnej strane Koľajnej ulice (práve pri Mrázovej ulici).   
V pondelok 7. augusta sa konalo stretnutie zástupcov račianskej samosprávy, magistrátu a Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a tiež obyvateľov, na ktorom sa preberali možnosti riešenia problému. Zástupca BVS navrhol a prisľúbil vykonať ešte pred tohtoročnou zimou systémové aj technické opatrenia priamo na kanalizácii, ktoré by mali pomôcť plynulejšiemu odtekaniu vody na Koľajnej ulici zo strany od Mrázovej až po Rostovskú. Miestny úrad objednal vyčistenie uličného vpustu na rohu ulíc. Pri tejto príležitosti bolo zistené, že sa toto kanalizačné potrubie nedá vyčistiť a preto sa oslovila spoločnosť Stavba 21, s.r.o., aby sa urobil výkop. Až tu sa zistilo, že uličný vpust nie je napojený na zberač, nakoľko potrubie bolo rozbité pri výkopových prácach v minulosti. Práce boli uskutočnené koncom augusta, nakoniec bola táto rozkopávka uzavretá asfaltovou povrchovou úpravou.      

Rača priebežne čistí retenčné nádrže a rigoly v rámci prevencie proti následkom prívalových dažďov

Mestská časť Rača počas leta prostredníctvom certifikovanej firmy čistila retenčné nádrže, odvodňovacie rigoly, odtokové kanály ako aj vodné toky.„Ide o protipovodňovú prevenciu, v rámci ktorej je potrebné pravidelné čistenie, aby sa zabránilo zaplaveniu priľahlých pozemkov a cestných komunikácií. Čistenie vykonávame pravidelne každý rok, v prípade potreby aj viackrát do roka,“ uviedol starosta Rače Peter Pilinský s tým, že napríklad v júli v dôsledku silných prívalových dažďov došlo k ich náhlemu zaneseniu a bolo potrebné ich urýchlene vyčistiť.
Dočisťovanie prebehlo aj v Knižkovej doline, ktorá sa nachádza pod lesom a patrí tak k najrizikovejším oblastiam možných nánosov po prívalových dažďoch. V tejto lokalite bolo vyčistených 6 retenčných nádrží a odvodňovacie kanály v celkovej dĺžke 150m. Čistilo sa aj v lokalite ulíc Podbrezovská a Kamilková.

Rača dostane viac ochrany pred vodou
 
Bratislavský samosprávny kraj je oficiálnym partnerom v medzinárodnom projekte „Verejný povodňový núdzový a výstražný servis”, ktorý spája lokálne a národné varovné systémy. Projekt je zameraný na výskum, vývoj a inovácie v oblasti varovaní pred hroziacimi povodňami formou prepojenia jestvujúcich lokálnych aj národných varovných systémov, sociálnych sietí a technologických inovácií. Bratislavská župa spolupracuje na použití inovatívnych technických nástrojov pri povodniach pre potreby monitorovania a hodnotenia rizika v povodňami ohrozených oblastiach zo vzduchu, ktoré by pomohli včas identifikovať riziko a minimalizovať ohrozenie zdravia a životov a rovnako aj  vznik škôd. 
Župa na realizáciu projektu dostane 65 tisíc eur a jedným z prvých miest spustenia projektu bude  mestská časť Rača. Jej úlohou je testovať a demonštrovať navrhované riešenia medzi regiónmi, ktoré majú bohaté skúsenosti s povodňami. Rača je teda jednou z prvých samospráv, ktoré dostanú bezplatné riešenie na efektívnejší manažment povodňových rizík.
„Bratislavský samosprávny kraj je zároveň jedným z partnerov celoeurópskeho projektu Flood-serv. Vyskúšame u nás, ako môže fungovať spoločné informovanie sa verejnej a štátnej správy spoločne so sieťou dobrovoľníkov. Bratislavská Rača síce doteraz nezažila ničivé povodne, no je miestom spádovej vody z vinohradov nad ňou,“ predstavil projekt predseda BSK Pavol Frešo.
Výsledkom Flood-servu bude portál združujúci manažment krízových situácií, modul na analýzu a svoje dáta bude zbierať nielen z oficiálnych zdrojov (SHMÚ), ale aj zo sociálnych sietí a zo siete dobrovoľníkov.
„Rača býva pri prívalových dažďoch spádovou oblasťou pre všetku vodu. Samospráva sa dokáže na všetko pripraviť, no musíme o tom vedieť vopred. A to sa vďaka Flood-servu stane,“ uzavrel starosta mestskej časti Bratislava Rača Peter Pilinský.